Generalforsamlingsreferater 2020-2023


Referat af ordinær generalforsamling 16. juli 2023, kl. 10:00

Sted: Sognegården, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig, https://www.sognegaarden4581.dk/

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forgangne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  1. På baggrund af ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse af foreningens drænsystem, foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse på 300,- kr. årligt
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Lars Jacobsen er på valg - genopstiller
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt
 11. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.

 

Ad 1.  Lars Jacobsen bød velkommen og efter brunch sørgede Kirsten Julie for fællessang ”Det er sommer, det er sol og det er søndag”. Jørgen Andersen blev foreslået som dirigent. Jørgen blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2. Bestyrelsen har afholdt 4 møder i henholdsvis august, oktober, april og juni. Året har båret præg af en større udskiftning med en del nye aktive bestyrelsesmedlemmer og et formandsskifte. Bestyrelsen konstituerede sig således: Lars Jacobsen, formand/kasserer, Henning Hansen, næstformand, Jens Thalund, pumpe og andre tekniske foranstaltninger, Jens Bierring, referater. Fra 1/7 overtager Henning Hansen kassererjobbet og Eric Levinsen er ny næstformand.

Vi har opdateret diverse medlemslister på Betalingsservice og e-mails system. Jens Kragh (tidligere bestyrelsesmedlem og kasserer) meldte sig på banen og er nu fungerende kassemester med styr på bl. a. fordeling af udgifter og indtægter vedrørende Skernrenden. Vi har netop sendt opkrævninger ud til relevante lodsejere vedrørende vedligeholdelse af Skernrenden, svarende til knap 30.000 kr. Der har været et par restancer som er rettet op på og der mangler stadig nogle få for 2022.

Badebroen blev indkøbt og depositum betalt, men opsætningen blev af forskellige grunde udsat til januar i år. Som aftalt blev fundamentet sat og broens dæk lagt på i begyndelsen af maj. Her var der (på en meget kold og blæsende dag arrangeret en lille åbningsceremoni i samarbejde med Rørmosens forman Søren Thorborg. Søren har også hermed overtaget rollen som broformand efter Kim Stylsvig’s mangeårige trofaste indsats. Bestyrelsen sørger for at montere (og evt. forny) skiltet med ”Privat”.

Langesøvej har i perioder været meget ramt af regnvejret med mange huller til følge. Vejen er blevet rette op flere gange i løbet af året og i forbindelse med den store forårsrenovering er der blevet bredt støvbinder på vejen. I det forløbne år har der været et ekstra behov for løbende mindre renoveringer, men samarbejdet med Minientreprenøren har fungeret godt, og vi er i gang med at lave en fast vedligeholdelsesaftale. Sidste år blev der forespurgt om foreningen kunne finansiere en opretning af én af sidevejene. Vi har fået et tilbud (ca. 50.000 kr.), og på den baggrund har bestyrelsen besluttet, at vi fastholder ordningen om at den enkelte grundejer på sidevejene, selv er ansvarlig for vedligehold af vejen ud for matriklen. Hvis der i den forbindelse ar brug for ekstra meget grus og placering andre steder end på hjørnet, kan man henvende sig til bestyrelsen.

I forbindelse med oprensningen af vores drænsystem blev der konstateret et større jordfald på hjørnet af Langesøvej/Langesøvænget ulige nr. En del jord og sand syntes at være forsvundet ind i vores drænsystem. Kort efter blev der konstateret et meget stort brud op vandværkets rørsystem netop i samme hul. Det synes (men kan dog ikke bevises) at jordfaldet i virkeligheden skyldes at vandrøret har lækket i en længere periode for så endelig at knække helt over. Dette kan også forklare den ekstraordinære mængde slam som måtte renses ud af drænsystemet i foråret. Udover at vores grusbunke senere blev brugt til at fylde hullet blev reparationen foretaget på vandværkets regning. Opgaven med oprensning har været stor og udgiften næsten fordoblet i forhold til tidligere. Dette skyldes bl. a. at der er indført miljøafgifter for bortkørsel og deponering af det opsamlede slam. I forbindelse med oprensningen har Alex Slamsugning et par steder set sig nødsaget til at fjerne et par grene. Det er nødvendigt at der er fri adgang til diverse dæksler og brønde. Vi vil ved kommende oprensninger sende en besked ud om i hvilken periode det foregår, så man har mulighed for selv at være til stede når det foregår.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3. Regnskabet blev uddelt og gennemgået. Knud Bjerre, revisor var til stede. Der var i 2022 et underskud på 8.043 kr. som bl.a. skyldtes depositum udgifter i forbindelse med den nye badebro. Egenkapitalen udgjorde ved årets slutning 246.625 kr. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Lars Jacobsen gennemgik kort budgettet for 2024. På baggrund af ekstraordinære udgifter til oprensning af drænsystemet og betaling af rest beløb til badebro blev en kontingentforhøjelse på 300 kr. til i alt 1500 kr. årligt vedtaget. Kontingentet på 300 kr. for vejlaugs-medlemmer er uændret.

Ad 5. Der var ikke fremsat yderligere forslag fra bestyrelsen

Ad 6. Der var ikke fremsat nogle forslag fra medlemmerne

 

Ad 7. Lars Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. Pga. stor udskiftning sidste år var ingen andre bestyrelsesmedlemmer på valg. Ifølge vedtægterne skal der til næste generalforsamling vælges (genvælges) 2 medlemmer til bestyrelsen

Ad 8. Kim Herlev Jørgensen fortsætter som suppleant og Kim Lysholm Olsen blev valgt som yderligere suppleant.

Ad 9. Knud Bjerre genvalgtes som revisor. Der var ingen kandidater til posten som revisorsuppleant.

Ad 10.

 • Generalforsamlingen takkede for initiativet med at forsøge sig med brunch, men gav udtryk for et ønske om at vende tilbage med ordningen med efterfølgende frokost.
 • Langesøvej som har fungeret tilfredsstillende, men de seneste skybrud har genskabt nogle af hullerne. Formanden minder om at grundejerne er ansvarlige for at fylde hullerne med grus, efterhånden som de opstår. Hovedrenovering vil først foregå igen til efteråret.
 • Der køres stadig alt for hurtigt på vejene – ikke mindst Langesøvej. Bestyrelsen vil tage initiativ til at udskifte 30 km skiltene på Langesøvej til 20 km skilte samt eventuelle ”vis hensyn” skilte.

Ad 11. Næste ordinære generalforsamling bliver afholdt på Sognegården den 4/8 2024 kl. 11.00.

 

Dirigent                                                                                               Referent

Jørgen Andersen                                                                                 Lars Jacobsen

 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling den 17. juli 2022
på Sognegården i Rørvig


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forgangne år
 3. Bestyrelsen ønsker mandat til følgende:
  1. Indkøb af ny badebro i samarbejde med grundejerforeningen Rørmosen
   1. Forslag fremlægges på generalforsamlingen
  2. Udlicitering af bogholderi til professionel foreningsservice, såfremt intet medlem ønsker at påtage sig kassererhvervet
   1. Alternativt at yde rimeligt honorar over for egen kasserer, såfremt en sådan melder sig
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt
  10. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling


Ad 1.  Jesper Møller bød velkommen og bad Kirsten Julie synge for til ”Det er sommer, det er sol og det er søndag”. Herefter foreslog han Jørgen Andersen valgt som dirigent. Jørgen blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


Ad 2. Jesper Møller indledte bestyrelsens beretning med at præsentere bestyrelsen: Lars Jacobsen, Jens Thalund, Eric Levinsen og Kim Styltsvig, (afbud fra begge), samt ham selv. Han takkede samtidig Kirsten Julie Hansen, som fortsat er en stor hjælp som webmaster og konsulent for bestyrelsen.

Jesper Møller mindede om, at sidste års generalforsamling var blevet fulgt op af en ekstraordinær generalforsamling hvor foreningens navneændring og optagelsen af de 6 vejlaugs-medlemmer i starten af Langesøvej Nord blev stadfæstet.

Drænsystemet har fortsat fungeret godt. Der har været et par mindre rensninger af udløbet, men ellers har afvandingen fungeret fint bl.a. grundet den store rensetur, som blev foretaget i starten af 2021. Som afgående formand mindede Jesper om, at det fortsat vil være nødvendigt at foretage en større rensning af dræn og brønde hvert 4-5 år, da der samler sig sand og okker i systemet. Det kan ligeledes været nødvendigt at foretage rodskæring i visse rørledninger.

Hegnssagen på Isøre Tingvej var blevet afgjort i Nævnenes hus, hvor kommunen havde fået medhold i, at det opsatte dyrehegn skulle nedtages. Dette er efterfølgende sket. Jesper Møller bemærkede, at det naturligvis var ærgerligt for den pågældende medlemsfamilie at have ofret penge på et hegn, som viste sig at være i strid med lokalplanen. Jesper opfordrede derfor navnlig nye medlemmer at være opmærksomme på de begrænsninger som ejendommene er pålagt gennem servitutter og lokalplan.  Faste hegn må ikke opstilles i skel og bestyrelsen vil være nødsaget til at påtale sådanne.

Vores veje. Der har været løbende tilsyn med Langesøvej Nord og opfyldning af huller. Desuden har vejen fået en større forårsopretning og der er udlagt støvbinder. Denne tilgang vil fortsætte. Det er bestyrelsens opfattelse at vejen fungerer tilfredsstillende, efter at vi skiftede entreprenør. De tilstedeværende medlemmer gav udtryk for at være enige.

Jesper Møller mindede om, at hver grundejer fortsat har ansvaret for, at der ikke er farlige huller i vejene ud for egen grund. Derfor vil bunkerne med stabilt grus rundt i området løbende blive fyldt op, så det er muligt selv at reparere opståede huller, inden de bliver for dybe.

Jesper nævnte, at de to nyere familier ”på toppen” af Isøre Tingvej var blevet inviteret til at blive medlemmer af enten vejlaug eller grundejerforeningen. Henriette Bonde-Hansen og Reinaldo Marcias fra Isøre Tingvej 23 havde taget imod tilbuddet og deltog derfor i generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning med de faldne bemærkninger.


Ad 3. a. Jesper Møller præsenterede forslaget om i foråret 2023 at indkøbe en ny badebro, da elementerne til den nuværende er ved at være slidt op. Tanken er at indkøbe en ny bro fra NBC Marine jf. det tilbud, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Den nye trappe indkøbt i år var netop leveret af NBC Marine, som også har leveret den bro, som er opstillet ved Hyttevej/Ole Kjærgårds vej.

Udgifterne til broen deles med grundejerforeningen Rørmosen, som allerede har besluttet på deres generalforsamling, at de gerne tager deres andel af investeringen i en ny bro.

Der var tillige indhentet pris på årlig opsætning og nedtagning foretaget af firmaet, da kredsen af hjælpsomme sjæle i forbindelse med dette arbejde har været svindende. Bestyrelsen vil undersøge, om der kan opnås en prisfordel, hvis NBC Marine kan opsætte og nedtage begge broer samtidig.

Lars Jacobsen nævnte, at det sociale islæt ved broopsætningen ikke behøver at forsvinde, hvis arbejdet udliciteres. Bestyrelsen vil i stedet invitere til ”bro-åbning”.

Der blev spurgt til, om en ny bro kunne forsynes med et T-stykke i enden og evt. mere en én trappe, da der ofte er stor travlhed på broen. Bestyrelsen havde overvejet dette. Erfaringen er imidlertid, at en sådan platform ofte inviterer navnlig yngre mennesker til at tage ophold på broen, hvilket vil være imod hensigten. Den nye bro vil blive lidt bredere end den nuværende.

Et medlem havde spurgt til højden på broen, da en mindre pige havde haft et grimt styrt fra broen. Bestyrelsen vil drøfte med leverandøren, at broen ikke bliver højere end nødvendigt.

Da der kan være usikkerhed om stålpriser mv. bad Jesper Møller generalforsamlingen give bestyrelsen mandat til at investere op til 120.000 kr. incl. moms i en ny bro. Dette besluttedes enstemmigt.

Ad 3. b. Jesper Møller forklarede, at der skal findes en ny kasserer, eftersom familiens sommerhus er sat til salg og han trækker sig som både formand og kasserer. Indtil videre havde ingen meldt sig som ny kasserer. Bestyrelsen ønskede derfor at opnå generalforsamlingens støtte til at arbejdet med at styre foreningens økonomi evt. lægges ud til et professionelt firma, eller alternativt, at et medlem som vil påtage sig opgaven, tilbydes et moderat honorar.

Dirigenten konstaterede, at ingen af de tilstedeværende, modsatte sig én af ovennævnte løsninger. I øvrigt har bestyrelsen allerede mandat til at købe administrativ hjælp jf. vedtægternes paragraf 11.


Ad. 4. Regnskabet blev uddelt og gennemgået. Knud Bjerre, som var til stede, havde været revisor. Der var i 2021 et underskud på 48.339 kr. som bl.a. skyldtes opretning af Langesøvej Nord samt gennemskylningen af drænsystemet. Egenkapitalen udgjorde ved årets slutning 276.708 kr.                 Regnskabet blev godkendt.


Ad 5. Jesper Møller gennemgik kort budgettet for 2022. Kontingentet vedtoges uændret, dvs. 1.200 kr. for medlemmer af grundejerforeningen og 300 kr. for vejlaugs-medlemmer.


Ad. 6. Der var ikke fremsat forslag fra medlemmer.


Ad. 7. Jens Thalund og Eric Levinsen blev genvalgt til bestyrelsen. Henning Dy Hansen, hidtidig revisorsuppleant blev ligeledes valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Kim Styltsvig, som har været mangeårigt medlem og en stor hjælp med pumper, dræn og badebro mv. havde ikke ønsket genvalg. Bestyrelsen rettede en stor tak til Kim for indsatsen. Jesper Møller, som ikke var på valg, ønskede ligeledes at udtræde i forventning om et snarligt salg af sommerhuset. Jesper ville bede Jens Bierring, som er suppleant, om at indtræde i bestyrelsen.


Ad. 8. Kim Herlev Jørgensen fortsætter som suppleant og agerer gerne konsulent, hvis der opstår kommunale anliggender. Der var ikke andre, som ønskede at opstille som suppleant.


Ad. 9. Knud Bjerre genvalgtes som revisor. Der var ingen kandidater til posten som revisorsuppleant.


Ad. 10. Det blev nævnt, at Solstien er meget hullet efter flere byggerier. Jesper Møller bekræftede at bestyrelsen undtagelsesvis godkender, at sideveje bliver rettet op af vejentreprenøren. Han lovede, at Solstien vil blive taget med, næste gang vejentreprenøren skal lappe huller på Langesøvej Nord.

Ad. 11. Det besluttedes, at næste ordinære generalforsamling afholdes på Sognegården søndag d. 16. juli 2023.

Da dagsordenen hermed var udtømt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for effektiv ledelse.

 

Dirigent                                                                                               Referent

Jørgen Andersen                                                                                  Jesper MøllerReferat af ekstraordinær generalforsamling den 29. august 2021 kl. 10 hos Jesper Møller på Isøre Tingvej 5 i Rørvig


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag om ændring af foreningens navn til ”Langesø Grundejerforening og Vejlaug”
 3. Forslag om optagelse af ejerne af ejendommene Langesøvej 31, 33, 35, 37, 38, 40 som medlemmer af foreningen med status som vejlaugsmedlemmer

Ad 1. Jesper Møller bød velkommen til de fremmødte, som enstemmigt valgte Mogens Bach til dirigent. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til mødet var sket rettidigt inden en måned efter den ordinære generalforsamling (jf. vedtægternes § 5), men at møde-datoen også burde have ligget indenfor måneden efter generalforsamlingen. De mødende besluttede enstemmigt at den mindre tidsoverskridelse ikke skulle anfægte indkaldelsens lovlighed.

Ad 2. Dirigenten satte forslaget om navneændring til afstemning, og det besluttedes enstemmigt at ændre foreningens navn til ”Langesø Grundejerforening og Vejlaug”.

Ad 3. Dirigenten satte forslaget om optagelse af nye medlemmer til afstemning, og det besluttedes enstemmigt at optage ejendommene Langesøvej 31, 33, 35, 37, 38, 40 som medlemmer af foreningen med status som vejlaugsmedlemmer.

Generalforsamlingen hævet kl. 10.30.

Mogens Bach                                                                                                                           dirigentReferat af ordinær generalforsamling den 18. juli 2021
på Sognegården i Rørvig

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens navn til ”Langesø Grundejerforening og Vejlaug”
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt
  11. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

      

      

     Ad  1.  Mogens Bach bød velkommen og bad Kirsten Julie synge for til  ”Det er sommer, det er sol og det er søndag”. Efter denne festlige optakt foreslog han Jørgen Andersen valgt som dirigent. Jørgen blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

      

     Ad  2.  Mogens Bach indledte bestyrelsens beretning med at præsentere bestyrelsen: Jesper Møller, Kim Styltsvig, Jens Thalund, Eric Levinsen og Mogens Bach. Kirsten Julie Hansen har efter det seneste  års orlov opgivet sin bestyrelsespost, men forbliver som webmaster og konsulent for bestyrelsen.

           Vores veje

     Året 2020 indledtes med en nytårshilsen til medlemmerne, hvori vi den 11. januar orienterede om, at kommunen havde opsagt den hidtidige aftale om kommunens vedligeholdelse af sommer-husområdets private fællesveje, den vedligeholdelse, som vi har betalt til over skattebilletten med op til et par hundrede kroner om året, afhængigt af grundenes størrelse og beliggenhed.

     Forhandlinger med kommunen, som vi har ført sammen med Skansehage grundejerforening har ikke ført til ændring af kommunens beslutning, og vi har derfor måttet tage affære og selv oprette vejlaug, altså foreninger, som varetager medlemmernes interesse i vedligeholdelse af de veje, som vejejerne hver især er forpligtede til at vedligeholde. Men en forening på over 400 medlemmer, som er det antal grunde, der var omfattet af vedligeholdsaftalen, ville være uoverkommelig at administrere og styre.

     Vi besluttede derfor i bestyrelsen at danne vores eget vejlaug med kun vores egen grundejer-forenings medlemmer. Det kan vi, fordi vores vedtægter allerede indeholder en forpligtelse for os til at vedligeholde foreningens medlemmers veje.  Vi er altså allerede et vejlaug!

     På sidste års generalforsamling orienterede vi om de forskellige muligheder for ny belægning af Langesøvej Nord, som er smertensbarnet med store og farlige huller, som vores egne opfyldninger med grus kun udbedrer for en kort stund.  Der udspandt sig en livlig debat, hvoraf kunne udledes, at der i hvert fald ikke var enighed om hvilken løsning, der foretrækkes, asfalt eller grus. De væsentligste indvendinger mod en asfaltløsning er faren for høj hastighed og fravalg af ”sommer-husmiljø”. Fortalere for asfalt lægger vægt på sikkerhed for cyklister og gående, og på holdbarhed.

     Vi lovede i bestyrelsen at bearbejde tilkendegivelserne og indhente endelige tilbud på alternative løsninger til forelæggelse for medlemmerne, muligvis på en ekstraordinær generalforsamling. Det med en generalforsamling satte corona en stopper for, og vi valgte i stedet at udsende tilbuddene med vores bemærkninger og opfordrede til afstemning om den ene eller den anden løsning. Resultatet blev en signifikant majoritet for grus, og vi indledte forhandlinger med en grus entreprenør.

     Men nu er det sådan, at de seks første grunde på Langesøvej Nord hører hjemme i en anden grundejerforening, Skansehage, og vi kunne jo ikke uden videre bearbejde deres vejstykke. De har imidlertid alle ønsket at være med i genopretningen og blive medlemmer af vores forenings vejlaug. Og bestyrelsen i Skansehage Grundejerforening har besluttet at lade Skansehage betale de seks’ andel af de indledende genopretningsomkostninger med 750 kr. pr medlem. Tak til Skanse-hageforeningen for det.

     Som I kan se, er er vejen blevet rettet op med vejhøvl, det meste af det gamle asfaltgranulat er fjernet, og der er udlagt et støvbinder-middel. Dette i sammenhæng med at vi har ladet opsætte skilte med max 30 km har bevirket en væsentlig reduktion af støvgenerne - i hvert fald, hvis man overholder 30 km fartgrænsen - det gør de fleste faktisk.

      

     Hvad er aftalen med vejentreprenøren og hvad har udgifterne været hidtil?

     Aftalen går ud på, at entreprenøren foretager en større opretning om året i lighed med den, der fandt sted her i foråret, hvor der blev brugt en såkaldt vejhøvl til dels at genskabe vejens profil, højest på midten, dels til at fjerne størstedelen af den sammenbrændte asfalt som stammer fra kommunens ”vedligeholdelse”. Yderligere vil han komme forbi og reparere huller når vi beder ham om det, f. eks efter større regnperioder som den, vi lige har oplevet.

     Endvidere vil han udlægge det nævnte støvbinder middel, som væsentligt formindsker støvgener for dem, der bor langs vejen. (Vi har opsat et 30 km skilt og skulle måske overveje 20 km skilt, som faktisk ses flere steder i Skansehage området).

     Udgiften har indtil nu været i alt 25. 000 til opretning og støvbinding. Med en ekstra opretning her i det første år vil vi bruge 40.– 50.000 nu det første år og derefter regner vi med en samlet årlig udgift på 25.- 30.000 kr. Men vejejerne slipper ikke for løbende at opfylde huller med det udlagte grus !!

      

     Vores drænsystem

     Vores område er undermineret af et drænsystem, som vedligeholdes af et pumpeværk, der befinder sig på Langesøvej ud for Hjerlsvej. Fra pumpestationen ledes drænvandet sammen med det tilløbende vand fra Skernrenden ud i Isefjorden. Drænsystemet tilses sf Kim Styltsvig, som er ingeniør og har forstand på den slags. Pumperne skal nu og da renoveres og drænrørene skal renses af et slamsugningsfirma. I år (2021) har vedligeholdelsen kostet 60.000 kr. som vi bevilgede i oktober, men som først fandt sted i februar og altså først er udgiftsført i dette år.

      

     Badebroen

     På grund af coronaen har det været lidt pauvert med festligholdelsen af arbejdet med at sætte broen i vandet og tage den op igen, Familien Bjerregaard i A-huset på stranden har i mange år gæstfrit lagt hus til en frokost for broarbejderne, deres hjælpere og tilløbende. Ved optagningen i efteråret blev det alene til en enkelt øl i Søren Thorborgs have (formand for Grf. Rørmosen), Men ved opsætningen den 1. maj i år blev det da til sandwiches med øl/vand på stranden i behørig corona-afstand. Opsætning og nedtagning er hhv. første lørdag i maj og sidste lørdag i september.

      

     Vedtægtsændring

     Der er lagt op til ændring af vores vedtægter for så vidt angår navnet. Bestyrelsen foreslår som nyt navn ”Langesø Grundejerforening og Vejlaug” for at skabe en særlig plads i foreningen til de nye medlemmer, der ikke skal betale det høje kontingent, som de pligtige medlemmer er nødt til at betale. Generalforsamlingen har ifølge vedtægternes § 3 mulighed for at optage ejere af andre ejendomme end dem, der er nævnt i vores deklaration af 12. september 1968, hvis en sådan optagelse er forenelig med foreningens interesser.

      

     Beretningen gav anledning til bemærkninger om vejkvaliteten, som der var generel tilfredshed med. Flere fandt det en god ide at opstille trehjulede barnecykler ud for ejendomme på Langesøvej for at mane til fartnedsættelse. Der var tilslutning til en tanke om at skifte de nye 30 km skilte ud med 20 km skilte. Og forslag om også at opsætte et fartbegrænsningsskilt ved indkørslen til Langesøvænget lige numre, hvor der i øjeblikket køres for stærkt. Om badebroen bemærkedes, ar der savnes et termometer til kontrol af vandtemperaturen.

      

      

     Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning med de faldne bemærkninger

      

      

     Ad 3.  Navneændring

     Dirigenten bemærkede – efter at de fremmødte var optalt – at bestyrelsens forslag om ændring af foreningens navn ikke kunne vedtages, idet forslaget som en vedtægtsændring kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og at beslutning tages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Der må derfor indenfor en måned afholdes en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages uden hensyn til de fremmødtes antal. En vejledende afstemning viste enstemmig tilslutning til ændringsforslaget.

      

      

     Ad 4.  Regnskab 2020

     Jesper Møller forelagde det af Ole Hansen reviderede regnskab for 2020. Årets indtægt har udgjort 79.997 (kontingenter med 77.000 og 2.977 fra Grf. Rørmosens bidrag til badebroen). Udgifter har været 18.536 til el (pumpestationen), badebro, bank/PBS gebyrer, og efter en hensættelse på 50.000 til vej, udgør overskuddet 11.441 og egenkapitalen 290.018.

     Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

      

     Ad 5. Budget og kontingent 2021

     Jesper Møller forelagde budget for 2021. Kontingentet foreslås forhøjet med 200 kr (vejbidrag ) til 1200 kr., og med en indtægt på 1800 kr. fra de nye vejlaugsmedlemmer balancerer budgettet med 94.200 kr.

     Kontingentforslaget blev vedtaget og budgettet som helhed godkendt.

      

     Ad 6. Forslag fra medlemmerne

     Der var ikke inden generalforsamlingen fremkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

      

     Ad 7. Valg til bestyrelsen

     Dirigenten redegjorde for vedtægternes system, hvorefter der af den samlede bestyrelse på 5 medlemmer er 3 på valg det ene år og 2 det andet år. Jesper Møller og Mogens Bach er på valg.

     Jesper er indstillet på at modtage genvalg. Mogens ønsker ikke genvalg.

     Jesper Møller genvalgtes og som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Lars Jacobsen, Langesøvænget 21, begge enstemmigt.   

      

     Ad 8.  Valg af suppleanter til bestyrelsen

     Som suppleanter genvalgtes enstemmigt Jens Bierring og Kim Herlev Jørgensen.

      

     Ad 9.  Valg af revisor og revisorsuppleant

     Som revisor valgtes Knud Bjerre og som revisorsuppleant genvalgtes Henning Hansen, begge enstemmigt.

      

      

     Ad 10.  Eventuelt

      

     Ad 11. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

     Efter tilkendegivelser om det hensigtsmæssige i at holde generalforsamlingen i sommerferie- perioden eller efter sommerferien, besluttedes det at fastsætte datoen til søndag den 17. juli 2022.

      

     Da dagsordenen dermed var udtømt erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede de mødende for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for effektiv ledelse.

      

     Mødet sluttede med en hyldest til Kirsten og tak for hendes mangeårige engagement i foreningen.

     Kirsten kom ind i bestyrelsen for 27 år siden og blev 5 år efter formand. Kirsten har med sin imødekommenhed, sit lokalkendskab og gode humør været et uvurderligt aktiv i forenings- og bestyrelsesarbejdet. Heldigvis fortsætter Kirsten som webmaster og konsulent for bestyrelsen. Stående applaus til Kirsten.

      

      

     Dirigent                                                                                                 Referent

      

     Jørgen Andersen                                                                                 Mogens Bach

     Referat fra ordinær generalforsamling søndag 2. august 2020
     på Sognegården i Rørvig

      

     Generalforsamlingens dagsorden:

     1. Valg af dirigent.
     2. Beretning fra bestyrelsen om hvad der er sket siden sidste generalforsamling.
     3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
     4. Forslag fra bestyrelsen.
     5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
     6. Forslag fra medlemmerne.
     7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
     8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
     9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
     10. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2021.

      

     Ad 0, Velkomst

     Ad 1, Valg af dirigent – Ole Hansen

     Ad 2, Beretningen, præsentation af bestyrelse og suppleanter

     Fra bestyrelsen mødte: Kirsten Julie Hansen (formand og sekretær), Mogens Bach (næstformand)  Jesper Møller, Kim Styltsvig, Jens Thalund, der er indtrådt som suppleant for Jens Kragh

     Af suppleanterne mødte: Jens Bierring

      

     Beretning fortsat. Beretningen vil dække både det foregående regnskabsår og indeværende indtil i dag.

      

     Skernrenden fungerer som den skal – og igen:

     Stor tak til jer, der jævnligt renser udløbet for sten og tang!

      

      Som I alle ved har kommunen med udgangen af 2019 opsagt den hidtidige aftale om kommunens vedligeholdelse af Langesøvej Nord og Syd. Aftalen er siden 1972 gået ud på, at kommunen på grundejernes vegne foretog vedligeholdelse af de private fællesveje mod et vederlag, som blev opkrævet over ejendomsskattebilletten. Der var tale om beløb fra ca. 50 til 150 kr. årligt, afhængigt af grundenes størrelse og beliggenhed, og fordelingen mellem de enkelte grunde var fastsat i fordelingslister, indeholdt i en kendelse fra 1981.

      

     Vi har tidligere redegjort for, at forhandlinger med kommunen om fortsættelse af den hidtidige ordning ikke har ført til resultat. Kommunen står fast på ikke at have mandskab og faciliteter til at opretholde ordningen. Det har den konsekvens, at alle de involverede grundejere skal etablere vejlaug, foreninger, som skal forestå vejvedligeholdelsen og opkræve de hertil nødvendige beløb hos de enkelte medlemmer af vejlaugene.

      

     Vi indså hurtigt, at en samlet forening bestående af de ca. 400 grundejere på Skansehage, hvoraf kun halvdelen er organiseret i grundejerforeninger, ville blive en uoverkommelig opgave for os at administrere.

      

     Vi har derfor besluttet at danne vores eget vejlaug, bestående af Grundejerforeningen Langesøvængets medlemmer, eller rettere sagt, vi vil lade grundejerforeningen virke som vejlaug uden at stifte et selvstændigt vejlaug. Dette er muligt, fordi vi ifølge vores vedtægter har hjemmel til - udover at passe pumpeanlæg og udløb - at varetage anlæg og vedligeholdelse af veje og stier. Det sædvanlige medlemskontingent skal så forhøjes med et vejbidrag til afløsning af det, som tidligere blev opkrævet af kommunen.

      

     Vi vil udelukkende varetage anlæg og vedligeholdelse af Langesøvej Nord, dvs. strækningen fra Skanse Tværvej til toppen af Langesøvej (nr. 56) med tilstødende veje: Solstien, Hjerlsvej, Langesøvænget med bådstien, Isøre Tingvej, og altså - af praktiske/administrative grunde - ikke invitere Langesøvej fra nr.56, Langesømosevej og Langesølodden med indenfor.

      

     Som tidligere orienteret om, har vi iværksat og gennemført en professionel vurdering af vejens nuværende tilstand og indhentet tilbud på fire alternative løsninger: 2 med asfalt, 2 med grus.

      

     Jesper Møller redegjorde for økonomien ved renoveringen:                                                                                            Vi er i den situation at vores forening har en god økonomi og en egenkapital, som tillader os at investere et beløb i størrelsesordenen kr. 250.000 i et vejprojekt, og endda have et tilstrækkeligt beredskab til at dække vores forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse af drænsystemet, pumper og udløbsbygværket for dræn og Skernrende -udløbet.

      

     Men som det fremgår af bilaget*, vil en langtidsholdbar løsning ikke kunne etableres uden at vi oveni foreningens bidrag, må bede medlemmerne om et éngangsbidrag på kr. 1.000 til forfald sidst på året, når regningen skal betales.  

      

     På begyndelsen af Langesøvej ligger 6 huse, som er medlemmer i Skansehage grundejerforening, men som bor på og har indkørsel fra Langesøvej!

     Vi gør alt, hvad vi kan for at overtale dem til, at være med til at betale, men foreløbig uden held

      

     Langesøvej med tilstødende veje er - og altid har været - private fællesveje: Det betyder, at vejene tilhører os, de enkelte grundejere, og at vedligeholdspligten og ansvaret, hvis der sker uheld ud for jeres grund, ligeledes påhviler den enkelte grundejer. Vi skal altså hver især vedligeholde vejen ud for vores grunde. Når vi ser på, hvilket forhindringsløb det er for både cyklister og bilister af færdes på Langesøvej må man konstatere, at grundejerne ganske tilsidesætter deres forpligtelse. Og at det er vigtigt at få indført en regelmæssig og professionel vedligeholdelse.

      

     Stikvejene til Langesøvej er OK og holdes af os selv med det af foreningen indkøbte grus, og når det er tiltrængt, hovedrepareres de.

      

     Bænkene ved badebroen kunne reddes, og derfor har vi nu glæden ved at eje 2 bænke– et fantastisk sted at se solopgang!

      

     Bådstien holder sig ret pæn, men fjern gerne de grene og brændenælder, der generer

      

     Pumperne og drænsystemet. Ingen problemer

      

     Beretningen blev taget til efterretning

      

     Ad 3, Regnskab

     Regnskabet er uddelt, og ligger desuden på hjemmesiden www.grundroervig.dk

     Der var i år 2019 et overskud på 10.800 kr.  Egenkapitalen udgør 278.000 kr.

     Regnskabet blev gennemgået  og godkendt

      

     Ad 4, Forslag fra bestyrelsen

     Ingen forslag er modtaget

      

     Ad 5, Budget og kontingent

     Kontingentet for 2020 vedtoges ændret til 1200 kr.

      

     Ad 6, Forslag fra medlemmerne

     Ingen forslag er modtaget

      

     Ad 7, Valg til bestyrelsen

     I år er følgende på valg: Kim Styltsvig, Mogens Bach, som begge genvalgtes. Endvidere valgtes

     Jens Thalund, (som har suppleret  Jens Kragh) og som nyt medlem valgtes Eric Levinsen.

      

     Ad 8, Valg af suppleanter

     Jens Bierring og Kim Herlev Jørgensen. 

      

     Ad 9, Valg af revisor og revisorsuppleant,

     Ole Hansen har velvilligt tilbudt at være revisor for ét år - og blev valgt.

      

     Ad 10, Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling: 18.7 2021

      

     Ad 11, Eventuelt

     Opfordring til at holde de invasive planter væk – japansk pileurt bl.a

     Hajtænderne ved SkanseTværvej/Langesøvej er malet op, men trænger allerede igen

      

     Generalforsamlingen hævet

     Ole Hansen, dirigent

      

     Generalforsamlingen sluttede med en stor tak til alle fremmødte – og til dirigenten for god ro og orden.

     Efter den officielle del fik vi en dejlig frokost på Sognegården

      

      

     Formand  Mogens Bach, Langesøvej 52. Tel 23 29 10 81

     E-Mail mobach@mail.com

      

     Medlem Kim Styltsvig, Langesøvænget 10. Tel 40 75 99 23

     E-Mail Kim.Styltsvig@me.dk

      

     Medlem Jesper Møller, Isøre Tingvej 5. Tel 24 40 14 14

     E-Mail jesper@emoeller.dk


     Medlem Jens Thalund, Langesøvænget 45, Tel  2723 6843

     E-Mail jensthalund@live.dk .dk


     Eric Levinsen, Langesøvænget 21, Tel 2547 4802

     E-Mail ericlevinsen@hotmail.com