Generalforsamlingsreferat 2020

Referat fra ordinær generalforsamling søndag 2. august 2020
på Sognegården i Rørvig

 

Generalforsamlingens dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen om hvad der er sket siden sidste generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2021.

 

Ad 0, Velkomst

Ad 1, Valg af dirigent – Ole Hansen

Ad 2, Beretningen, præsentation af bestyrelse og suppleanter

Fra bestyrelsen mødte: Kirsten Julie Hansen (formand og sekretær), Mogens Bach (næstformand)  Jesper Møller, Kim Styltsvig, Jens Thalund, der er indtrådt som suppleant for Jens Kragh

Af suppleanterne mødte: Jens Bierring

 

Beretning fortsat. Beretningen vil dække både det foregående regnskabsår og indeværende indtil i dag.

 

Skernrenden fungerer som den skal – og igen:

Stor tak til jer, der jævnligt renser udløbet for sten og tang!

 

 Som I alle ved har kommunen med udgangen af 2019 opsagt den hidtidige aftale om kommunens vedligeholdelse af Langesøvej Nord og Syd. Aftalen er siden 1972 gået ud på, at kommunen på grundejernes vegne foretog vedligeholdelse af de private fællesveje mod et vederlag, som blev opkrævet over ejendomsskattebilletten. Der var tale om beløb fra ca. 50 til 150 kr. årligt, afhængigt af grundenes størrelse og beliggenhed, og fordelingen mellem de enkelte grunde var fastsat i fordelingslister, indeholdt i en kendelse fra 1981.

 

Vi har tidligere redegjort for, at forhandlinger med kommunen om fortsættelse af den hidtidige ordning ikke har ført til resultat. Kommunen står fast på ikke at have mandskab og faciliteter til at opretholde ordningen. Det har den konsekvens, at alle de involverede grundejere skal etablere vejlaug, foreninger, som skal forestå vejvedligeholdelsen og opkræve de hertil nødvendige beløb hos de enkelte medlemmer af vejlaugene.

 

Vi indså hurtigt, at en samlet forening bestående af de ca. 400 grundejere på Skansehage, hvoraf kun halvdelen er organiseret i grundejerforeninger, ville blive en uoverkommelig opgave for os at administrere.

 

Vi har derfor besluttet at danne vores eget vejlaug, bestående af Grundejerforeningen Langesøvængets medlemmer, eller rettere sagt, vi vil lade grundejerforeningen virke som vejlaug uden at stifte et selvstændigt vejlaug. Dette er muligt, fordi vi ifølge vores vedtægter har hjemmel til - udover at passe pumpeanlæg og udløb - at varetage anlæg og vedligeholdelse af veje og stier. Det sædvanlige medlemskontingent skal så forhøjes med et vejbidrag til afløsning af det, som tidligere blev opkrævet af kommunen.

 

Vi vil udelukkende varetage anlæg og vedligeholdelse af Langesøvej Nord, dvs. strækningen fra Skanse Tværvej til toppen af Langesøvej (nr. 56) med tilstødende veje: Solstien, Hjerlsvej, Langesøvænget med bådstien, Isøre Tingvej, og altså - af praktiske/administrative grunde - ikke invitere Langesøvej fra nr.56, Langesømosevej og Langesølodden med indenfor.

 

Som tidligere orienteret om, har vi iværksat og gennemført en professionel vurdering af vejens nuværende tilstand og indhentet tilbud på fire alternative løsninger: 2 med asfalt, 2 med grus.

 

Jesper Møller redegjorde for økonomien ved renoveringen:                                                                                            Vi er i den situation at vores forening har en god økonomi og en egenkapital, som tillader os at investere et beløb i størrelsesordenen kr. 250.000 i et vejprojekt, og endda have et tilstrækkeligt beredskab til at dække vores forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse af drænsystemet, pumper og udløbsbygværket for dræn og Skernrende -udløbet.

 

Men som det fremgår af bilaget*, vil en langtidsholdbar løsning ikke kunne etableres uden at vi oveni foreningens bidrag, må bede medlemmerne om et éngangsbidrag på kr. 1.000 til forfald sidst på året, når regningen skal betales.  

 

På begyndelsen af Langesøvej ligger 6 huse, som er medlemmer i Skansehage grundejerforening, men som bor på og har indkørsel fra Langesøvej!

Vi gør alt, hvad vi kan for at overtale dem til, at være med til at betale, men foreløbig uden held

 

Langesøvej med tilstødende veje er - og altid har været - private fællesveje: Det betyder, at vejene tilhører os, de enkelte grundejere, og at vedligeholdspligten og ansvaret, hvis der sker uheld ud for jeres grund, ligeledes påhviler den enkelte grundejer. Vi skal altså hver især vedligeholde vejen ud for vores grunde. Når vi ser på, hvilket forhindringsløb det er for både cyklister og bilister af færdes på Langesøvej må man konstatere, at grundejerne ganske tilsidesætter deres forpligtelse. Og at det er vigtigt at få indført en regelmæssig og professionel vedligeholdelse.

 

Stikvejene til Langesøvej er OK og holdes af os selv med det af foreningen indkøbte grus, og når det er tiltrængt, hovedrepareres de.

 

Bænkene ved badebroen kunne reddes, og derfor har vi nu glæden ved at eje 2 bænke– et fantastisk sted at se solopgang!

 

Bådstien holder sig ret pæn, men fjern gerne de grene og brændenælder, der generer

 

Pumperne og drænsystemet. Ingen problemer

 

Beretningen blev taget til efterretning

 

Ad 3, Regnskab

Regnskabet er uddelt, og ligger desuden på hjemmesiden www.grundroervig.dk

Der var i år 2019 et overskud på 10.800 kr.  Egenkapitalen udgør 278.000 kr.

Regnskabet blev gennemgået  og godkendt

 

Ad 4, Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag er modtaget

 

Ad 5, Budget og kontingent

Kontingentet for 2020 vedtoges ændret til 1200 kr.

 

Ad 6, Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag er modtaget

 

Ad 7, Valg til bestyrelsen

I år er følgende på valg: Kim Styltsvig, Mogens Bach, som begge genvalgtes. Endvidere valgtes

Jens Thalund, (som har suppleret  Jens Kragh) og som nyt medlem valgtes Eric Levinsen.

 

Ad 8, Valg af suppleanter

Jens Bierring og Kim Herlev Jørgensen. 

 

Ad 9, Valg af revisor og revisorsuppleant,

Ole Hansen har velvilligt tilbudt at være revisor for ét år - og blev valgt.

 

Ad 10, Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling: 18.7 2021

 

Ad 11, Eventuelt

Opfordring til at holde de invasive planter væk – japansk pileurt bl.a

Hajtænderne ved SkanseTværvej/Langesøvej er malet op, men trænger allerede igen

 

Generalforsamlingen hævet

Ole Hansen, dirigent

 

Generalforsamlingen sluttede med en stor tak til alle fremmødte – og til dirigenten for god ro og orden.

Efter den officielle del fik vi en dejlig frokost på Sognegården

 

 

Formand  Mogens Bach, Langesøvej 52. Tel 23 29 10 81

E-Mail mobach@mail.com

 

Medlem Kim Styltsvig, Langesøvænget 10. Tel 40 75 99 23

E-Mail Kim.Styltsvig@me.dk

 

Medlem Jesper Møller, Isøre Tingvej 5. Tel 24 40 14 14

E-Mail jesper@emoeller.dk


Medlem Jens Thalund, Langesøvænget 45, Tel  2723 6843

E-Mail jensthalund@live.dk .dk


Eric Levinsen, Langesøvænget 21, Tel 2547 4802

E-Mail ericlevinsen@hotmail.com