Hegn

Hegn

NOTAT


Emne: Beplantning mv. af grunde indenfor Grundejerforeningen Langesøvængets område


Fra: Mogens Bach


Dato: 25. juni 2008


Problem


Der hersker uklarhed om, hvad der er tilladt med hensyn til hegn og beplantning af grundejernes parceller.


Retlige forhold


To deklarationer om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv. er den 12. september 1968 tinglyst på de grunde, som oprindelig var ejet af dyrlæge Isbrandtsen (matr. nr. 5 cø og 6 r) og direktør Hjerl Hansen (matr. nr. 6 o, 6 q og 6 s). Deklarationerne skal efter deres indhold gælde for de parceller, der senere udstykkes fra de nævnte grunde. Forud for Isbrandtsen - deklarationens tinglysning havde Isbrandtsen overdraget sine ejendomme til et aktieselskab ved navn A/S Tindur.  Det er derfor A/S Tindur, der er udsteder af den ene deklaration.


De to deklarationer er som nævnt tinglyst samme dag, og de er indholdsmæssigt fuldstændig overensstemmende. Tanken fra ophavsmændenes side har altså været, at deres respektive købere af senere udstykkede parceller skulle være undergivet ensartede regler for bebyggelse, beplantning m.v.


I deklarationerne hed det oprindelig i pkt. 7:


”I tilfælde af, at en parcelejer ønsker at foretage beplantning i eller ved skel, skal sådan beplantning alene kunne foretages med træer, buske, planter eller vækster, som er naturlige for stedet for at bevare dets karakter. Der må ikke foretages beplantning af nogen art på parcellerne eller i disses skel, som kan være til gene for de i parcellerne nedlagte afvandingsrør.


Ønsker en parcelejer i øvrigt at afmærke grænserne for sin parcel, kan dette alene ske ved anvendelse af en enkelt glat hegnstråd anbragt på granrafter ikke over 40 cm over jord.


I skel må ingensinde opsættes raftehegn eller anbringes klippede hække.”


I 1983 fremlagde kommunen forslag til ”Lokalplan 24 for et sommerhusområde ved Skansehage”, omfattende ca. 320 parceller, herunder vores ca. 70 parceller. Lokalplanområdet er omfattet af et særligt tillæg nr. 11 til kommunens såkaldte § 15 rammer (de i planlovens § 15 fastsatte rammer for, hvad en kommune selv kan træffe beslutning om med bindende virkning for borgerne). Tillægget er godkendt af Vestsjællands Amtskommune den 25. januar 1982.  En af bestemmelserne i tillægget lyder som følger:


”Hegn i naboskel og vejskel må kun etableres efter retningslinjer udarbejdet af byrådet.”


Byrådet har i lokalplanforslaget indarbejdet en sådan retningslinje, idet det i forslagets pkt. 8.0 Hegn og Beplantning hedder:


”8.0  Hegn må kun etableres som levende hegn på en sådan måde, at de naturligt indgår i den eksisterende naturlige beplantning


Hegn i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen kan dog udføres som kunstige hegn.”


I indledningen til lokalplanforslaget er det om lokalplanens retsvirkninger oplyst, at der på ejendomme indenfor lokalplanområdet er tinglyst servitutter, hvis opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål.  Det gælder f.eks. bestemmelsen i vores deklarationer om, at en parcelejer kan afmærke grænserne for sin parcel med en hegnstråd anbragt på granrafter. Derfor er denne bestemmelse - udtrykkeligt nævnt i bilaget til lokalplanen - blevet ophævet samtidig med at lokalplanen er blevet tinglyst den 13. marts 1984.


Konklusion


På parceller indenfor Grundejerforeningen Langesøvængets område må hegn kun etableres som levende hegn på en sådan måde, at de naturligt indgår i den eksisterende naturlige beplantning. Der må i skel ikke opsættes raftehegn, klippede hække eller hegnstråd.  Kun i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen kan der opsættes kunstige hegn.