Generalforsamlingsreferater 2019-2006

Generalforsamlingsreferater 2019-2006

Referat fra den ordinære generalforsamling søndag 28.juli 2019

 

Generalforsamlingen har denne dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om hvad der er sket siden sidste generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2020.
 11. Eventuelt

 

Ad 0, Velkomst

Ad 1, Valg af dirigent – Ole Hansen

Ad 2, Beretningen, præsentation af bestyrelse og suppleanter

Fra bestyrelsen mødte: Kirsten Julie Hansen (formand og sekretær), Mogens Bach (næstformand), Jens Kragh (kasserer) og Jesper Møller, Kim Styltsvig var på ferie

Af suppleanterne mødte: Jens Bierring. Jens Thalund var fraværende, men villig til genvalg

 

Beretning fortsat. Beretningen vil dække både det foregående regnskabsår og indeværende indtil i dag.

 

Skernrenden fungerer som den skal – og igen lyder en stor tak til Jer, der jævnligt renser udløbet for sten og tang!

 

Langesøvej Syd og Nord er en privat fællesvej. At den er fælles betyder, at alle og enhver må benyttede den (køre og gå på den), - og at den er privat betyder, at det er de vejberettigede grundejere, ca.400, der har ansvaret for og er forpligtede til at vedligeholde vejen og betale for vedligeholdelsen.

 

I mange år har der eksisteret en aftale mellem kommunen og grundejerne om, at kommunen har påtaget sig forpligtelsen og taget sig betalt herfor med et vejbidrag over ejendomsskattebilletten. Den aftale har kommunen opsagt sidste år og opfordret os til selv at forestå vedligeholdelse og gennem oprettelse af et vejlaug opkræve de nødvendige midler hertil hos vejlaugets medlemmer. Det vil klart være meget besværligt for os, og vi har derfor- sammen med vores naboforeninger på Skansehage -  forhandlet med kommunen om en ordning, som stort svarer til den nuværende, men hvor betaling for vedligeholdelsen muligvis skal foregå på en anden måde end hidtil. Forhandlingerne har ikke ført til resultat, og sagsbehandlingen hos kommunen har været meget langsom og fodslæbende. Slaget er dog ikke tabt endnu. Et særligt udvalg med bistand fra vores medlem Kim Herlev Jørgensen (kommunal- direktør i sin hjemkommune) har netop afsluttet et længere indlæg i sagen til forelæggelse for borgmesteren og samtlige byrådsmedlemmer. Vi har frist til udgangen af året.

 

Langesøvej Nord har i mange år været i miserabel stand, og det er blevet værre siden kommunen for 4-5 år siden afskedigede den medarbejder, som hidtil havde holdt vejsyn over de enkelte veje og aftalt med de respektive grundejerforeninger, hvad der skulle repareres og hvordan. I løbet af disse sidste 4-5 år har den af kommunen brugte vejentreprenør flere gange om året, i stedet for kun at fylde hullerne, lagt et nyt lag asfalt-granulat ovenpå det gamle med det resultat, at vejen er blevet forhøjet med 30-40 centimeter til gene for grundejere, som ikke kan komme ud på vejen uden at skrabe bunden af deres biler. Så, vejlaug eller ej, må vi se at få vejen bragt tilbage i et acceptabelt/ oprindeligt niveau, og i øvrigt finde andre måder at reparere hullerne på.  

 

Stikvejene til Langesøvej er OK og holdes af os selv med det af foreningen indkøbte grus, og når det er tiltrængt, hovedrepareres de.

 

Bænken ved badebroen kunne reddes, og derfor har vi nu glæden ved at eje 2 bænke– et fantastisk sted at se solopgang!

Bådstien er pæn igen og I er velkomne til at fjerne brændenælder, udhængende grene osv. når de generer.

Pumperne og drænsystemet. Pumperne er blevet renoveret – og kører nu uden at holde naboerne vågne.

 

Beretningen blev taget til efterretning

 

Ad 3, Regnskab Jens Kragh

Regnskabet er sendt til Jer, og ligger desuden på hjemmesiden www.grundroervig.dk

Der var i år 2018 et overskud på 20.000 kr.  Egenkapitalen udgør 200.000 kr.

Regnskabet blev gennemgået - og godkendt.

Ad 4, Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag er modtaget

 

Ad 5, Budget og kontingent

Kontingentet for 2019 holdes uændret på 1000 kr. -godkendt

 

Ad 6, Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag er modtaget

 

Ad 7, valg til bestyrelsen

I år er følgende på valg: Jens Kragh, Jesper Møller og Kirsten Julie Hansen. Alle blev valgt

 

Ad 8, valg af suppleanter

Jens Thalund, Jens Bierring og Kim Herlev Jørgensen. Alle blev valgt

 

Ad 9, valg af revisor og revisorsuppleant,

Poul Jeppesen & Eric Levinsen ville gerne gøre arbejdet. Begge blev valgt

 

Ad 10, fastsættelse af dato for næste års generalforsamling:  26. juli 2020

 

Ad 11, Eventuelt

Opfordring til at holde de invasive planter væk – japansk pileurt bl.a

Hajtænderne ved SkanseTværvej/Langesøvej skal males op.

 

Generalforsamlingen hævet

Ole Hansen, dirigent

 

Generalforsamlingen sluttede med en stor tak til alle fremmødte – og til dirigenten for god ro og orden.

Efter den officielle del blev vi vist rundt på Hempel Glasmuseum af den daglige leder Berit Jacobsen og beundrede den årlige udstilling Glass, Fashion and Fantasy

Klokken 12 spiste vi ”Det Store Frokostbord” med kolde og varme retter.

 

Den nuværende bestyrelse:                                                              

 

Formand & sekretær Kirsten Julie Hansen, Isøre Tingvej 7. Tel  61 77 24 77

E-Mail kirstenjulie@hansen.mail.dk

 

Kasserer Jens Kragh, Hjerlsvej 7. Tel 40 14 16 03

E-Mail kragh01@webspeed.dk

 

Næstformand og referent  Mogens Bach, Langesøvej 52. Tel 23 29 10 81

E-Mail mobach@mail.com

 

Medlem Kim Styltsvig, Langesøvænget 10. Tel 40 75 99 23

E-Mail Kim.Styltsvig@me.dk

 

Medlem Jesper Møller, Isøre Tingvej 5. Tel 24 40 14 14

E-Mail jesper@emoeller.dk

 

Huskeseddel Rørvig: til indkodning i kalender og mobil

 

Broen tages i land 21. september 2019 kl. 10 efterfulgt af frokost og godt samvær

 

Broen sættes i vand lørdag 16.maj 2020 kl. 10 efterfulgt af frokost og godt samvær

 

Generalforsamling søndag 26. juli 2020 kl.10

 

Referat fra ordinær generalforsamling søndag 29.juli 2018 Kl. 10.00


Generalforsamlingen har denne dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Beretning fra bestyrelsen om hvad der er sket siden sidste generalforsamling.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Forslag fra bestyrelsen.

5.Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6.Forslag fra medlemmerne.

7.Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8.Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2019.

11.Eventuelt.

 

Ad 0, Velkomst

Ad 1, Valg af dirigent – Ole Hansen

Ad 2, Beretningen, præsentation af bestyrelse og suppleanter

Fra bestyrelsen mødte: Kirsten Julie Hansen (formand og sekretær), Mogens Bach (næstformand), Jens Kragh (kasserer), Jesper Møller, Kim Styltsvig

Af suppleanterne mødte: Preben O Rasmussen og Jens Bierring.

Beretning fortsat Beretningen vil dække både det foregående regnskabsår og indeværende indtil i dag


Skernrenden – Låget på rensebrønden er skiftet ud og takket være de flittige, som bor i nærheden, er de sten og den tang, der af og til blokerer udløbet blevet fjernet. Tak for Jeres store hjælp

Vi har gået tur langs Skernrenden sammen med medlemmer fra Korshage grundejerforening. Visse steder trænger den gevaldigt til at få ryddet grøftekanter; det ville bestyrelsen derfra fortælle de berørte grundejere


Vejene, den ”offentlige” Langesøvej nord, kaldet- Langesøvej har været i nogenlunde pæn stand, men bestyrelsen har på opfordring af sidste generalforsamling fortsat arbejdet med at undersøge muligheden for at få asfalteret Langesøvej – og vi ved nu at prisen vil blive omkring 300.000  + moms, og mere, hvis vejens fundament ikke kan bære.

Da prisen var faldet, nogenlunde, på plads gik vi i gang med at skaffe adresser på alle med vej-ret, så vi kunne spørge også dem, om de kunne tilslutte sig ideen. Det kostede en del henvendelser til Odsherred kommune at få de ønskede adresser, og før vi havde kontaktet alle, kom beskeden til os alle, at kommunen havde besluttet at stoppe med at administrere vejvedligeholdelsen.

Bestyrelsen tog derfor kontakt til de andre grundejerforeninger, hvis medlemmer bruger Langesøvej og Skanse Tværvej for om muligt at etablere et fælles vejlaug.

Vi har holdt møder, men det er svært at få organiseret bl.a. fordi der i nogle områder ikke er grundejerforening. Så bestyrelsen har søgt sagkyndig bistand og arbejder videre med sagen

 

Vores egne veje (stikvejene til Langesøvej) er ok og holdes af os selv med det af foreningen indkøbte grus; og når det er tiltrængt hovedrepareres de. Hjerlsvej er for tiden ret hullet og trænger til en mand med en trillebør grus. Beboerne finder selv ud af hvem der gør det.

 

Broen, skal i land 22. september kl. 10

Bænken ved badebroen væltede og heldigvis kom de to, der sad på den, ikke til skade.

En ny bænk er nu sat op. Stor tak til Kim & Mogens!


Bådstien er stille og roligt ved at vokse sig pæn igen og I er velkomne til at fjerne brændenælder osv. når de generer

.

Pumperne og drænsystemet, Pumperne er desværre begyndt at genere med vibrationsstøj, som holder naboerne vågne om natten, så de skal hovedrepareres også for evt. rust og tæring. Det kan blive dyrt, (et overslag på ca. 25.000kr + moms) men grundejerforeningen er pålagt dette ansvar. Det er 8 år siden, at vi fik dem repareret sidst og vi tror og håber, at vi med vores nu mere systematiserede vedligeholdelsesprogram med årlig sandsugning i pumpebrønden, kan øge serviceintervallet på

pumperne og minimere slid på lejer og aksler. Hvordan pumpernes stand i øvrigt er hvad angår rust og tæringer, kan vi først få et billede af, når de bliver løftet op af pumpebrønden


Hegn, bestyrelsen husker Jer på, at kun hegn (også levende hegn), der er etableret i forbindelse med huset, er tilladte.

.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 3, Regnskab Jens Kragh

Regnskabet er sendt til Jer, og ligger desuden på hjemmesiden www.grundroervig.dk

Der var i år 2017 et overskud på 20.000 kr.  Egenkapitalen udgør 260.000 kr.

Regnskabet blev gennemgået - og godkendt.


Ad 4, Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag er modtaget


Ad 5, Budget og kontingent

Kontingentet for 2018 holdes uændret på 1000 kr.


Ad 6, Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag er modtaget


Ad 7, valg til bestyrelsen

I år er følgende på valg: Jens Kragh, Kim Styltsvig og Mogens Bach. Alle blev valgt


Ad 8, valg af suppleanter

Jens Thalund, Preben Rasmussen og Jens Bierring blev valgt


Ad 9, valg af revisor og revisorsuppleant

Poul Jeppesen & Ole Hansen ville gerne gøre arbejdet endnu et år. TAK


Ad 10, fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

Vi enedes om, at det igen bliver sidste søndag i juli måned


Ad 11, Eventuelt

Det blev foreslået at broen kommer tidligere i vandet så de tidlige forårsbadere kan få glæde af den. I hører nærmere, når dem, der er næsten uundværlige ved opsættelsen, har kikket i deres kalender


Generalforsamlingen sluttede med en stor tak til alle fremmødte – og til dirigenten for god ro og orden.

Efter den officielle del fortalte Geoguide Jessica Grant vidende og smittende om Geopark Odsherred.

Klokken 12 spiste vi ”Det Store Frokostbord” med kolde og varme lækkerier.

Og Hempel Glasmuseums Glass, Fashion and Fantasy blev besøgt

.

Den nuværende bestyrelse:


Formand & sekretær Kirsten Julie Hansen, Isøre Tingvej 7. Tel 59 91 98 72/mobil  61 77 24 77

E-Mail kirstenjulie@hansen.mail.dk


Kasserer Jens Kragh, Hjerlsvej 7. Tel 40 14 16 03

E-Mail kragh01@webspeed.dk


Næstformand  Mogens Bach, Langesøvej 52. Tel 23 29 10 81

E-Mail mobach@mail.com


Medlem Kim Styltsvig, Langesøvænget 10. Tel 40 75 99 23

E-Mail Kim.Styltsvig@me.dk


Medlem Jesper Møller, Isøre Tingvej 5. Tel 24 40 14 14

E-Mail jesper@emoeller.dk


Huskeseddel Rørvig  til indkodning i kalender og mobil


Broen tages i land 22. september 2018 kl. 10 efterfulgt af frokost og godt samvær


Broen sættes i vand lørdag 25.maj 2019 se punkt 11 kl. 10 efterfulgt af frokost og godt samvær


Generalforsamling søndag 28.juli 2019


Referat ordinær generalforsamling søndag 9.juli 2017 Kl. 10.00!


Generalforsamlingen har denne dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Beretning fra bestyrelsen om hvad der er sket siden sidste generalforsamling.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Forslag fra bestyrelsen.

5.Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6.Forslag fra medlemmerne.

7.Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8.Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2018.

11.Eventuelt.

 

Ad 1, Valg af dirigent – Ole Hansen

Ad 2, Beretningen, præsentation af bestyrelse og suppleanter

Fra bestyrelsen mødte: Kirsten Julie Hansen (formand og sekretær), Mogens Bach (næstformand og referent), Jens Kragh (kasserer), Jesper Møller

Af suppleanterne mødte: Preben O Rasmussen

Beretning fortsat Beretningen vil dække både det foregående regnskabsår og indeværende indtil i dag.


Skernrenden – Efter den store rensning af hele Skernrenden har den fungeret meget bedre, men dog ikke perfekt, da store sten stadig kan spærre udløbet og højvande eller drengestreger fjernede låget på rensebrønden, som blev fyldt med tang og sten og derfor måtte renses. Låget er nu erstattet og Tideflex’en fungerer som den skal.


Vejene, den ”offentlige” Langesøvej nord, kaldet- Efter reparationen sidste år har Langesøvej været i nogenlunde pæn stand, men bestyrelsen har fortsat arbejdet med at undersøge muligheden for at få asfalteret Langesøvej Nord. Mogens Bach redegjorde for lovgrundlaget: Langesøvej Nord er af kommunen udlagt som privat fællesvej. Det betyder ikke, at den er privat, men derimod at den er fælles for al trafik. Det private betyder, at brugerne, men altså ikke kommunen, skal anvende deres private midler til at vedligeholde og eventuelt asfaltere vejen. I en kommunal kendelse fra 1972 er det fastlagt, hvilke matrikelnumre, der er brugere af Langesøvej Nord og med hvilke andele, de skal deltage i vedligeholdsudgifter. Vi er 101 matrikelnumre, som skal deltage med lige andele. På vejvedligeholdskontoen, som vi alle bidrager til med et mindre årligt beløb, står der ca. kr. 150.000. Det er et spørgsmål, om det beløb kan bruges til hjælp til asfaltering eller kun til vedligeholdelse af status. Dette skal afklares med Odsherred Kommune.

Jesper Møller havde indhentet overslag over udgiften til forskellige muligheder for vejbelægning/asfaltering. Jesper oplyste – at et lag ”kombi- asfalt” med en vis opretning af grusvejen forventeligt kan lægges for ca. 475.000 kr. incl. moms. Dette var med forbehold, da entreprenøren ikke havde været ude og besigtige vejen, men havde fået tilsendt fotos og mål. Hvis kommunen ikke vil tillade, at saldoen på vedligeholdelseskontoen medgår til formålet vil dette overslag betyde en udgift per matrikelnr. på små 5.000 kr. Debatten omkring asfaltering af Langesøvej nord blev intens, nogle af medlemmerne er varme fortalere for asfaltering – andre lige så meget imod.

Bestyrelsen blev opfordret til en hurtig afklaring, så det endelig kan besluttes - om det bliver et ja eller et nej - senest ved generalforsamlingen 2018. Arbejdet med dette er allerede sat i gang. Det skal dels afklares, hvad den formelle beslutningsproces skal være. Juraen omkring dette er uklar og kommunen skal tages med på råd. Desuden vil der blive indhentet konkrete tilbud på asfaltering, så der er et konkret økonomisk beslutningsgrundlag, som kommunen ligeledes skal godkende.

Et andet stort problem er støvgenerne for dem, der bor op til vejen. Det blev igen foreslået at strø Urea ud. Også her var der modstridende synspunkter og bestyrelsen ville arbejde videre med forslaget.

 

Vores egne veje (stikvejene til Langesøvej, som de, der bor der, selv vedligeholder med det grus grundejerforeningen betaler) har det også ret pænt og  der lægges en ny grusbunke på Langesøvej ulige numre

 

Broen, skal i land 16.september kl. 10


Bådstien er stille og roligt ved at vokse sig pæn igen og I er velkomne til at fjerne brændenælder osv., hvis de generer

.

Pumperne og drænsystemet. Pumperne er repareret 2 gange og kører upåklageligt.


Hegn, bestyrelsen husker Jer på, at kun hegn (også levende hegn), der er etableret i forbindelse med huset, er tilladte.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 3, Regnskab Jens Kragh

Regnskabet udleveres, og ligger desuden på hjemmesiden www.grundroervig.dk

Der var i år 2016 et underskud på 27.772 kr.  (pga. rensningen af Skernrenden)   Egenkapitalen udgør 235.113 kr

Regnskabet blev gennemgået - og godkendt.


Ad 4, Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag er modtaget


Ad 5, Budget og kontingent

Kontingentet for 2017 holdes uændret på 1000 kr.


Ad 6, Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag er modtaget


Ad 7, valg til bestyrelsen

I år er følgende valgt: Kirsten Julie Hansen og Jesper Møller.


Ad 8, valg af suppleanter

Jens Thalund, Preben Rasmussen, Jens Bierring blev valgt. Tak at I vil supplere.


Ad 9, valg af revisor og revisorsuppleant,

Poul Jeppesen & Ole Hansen ville gerne gøre arbejdet endnu et år. TAK


Ad 10,fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

Søndag 29. juli 2018


Ad 11, Eventuelt

Bestyrelsen har kontaktet kommunen ang. den voldsomme rydning af træer, der er sket langs omfartsvejen ved Nykøbing og på linket her, kan I se kommunens svar http://www.odsherred.dk/nyheder/beskaering-ser-ikke-saa-paen-ud-men-virker


Generalforsamlingen sluttede med en stor tak til alle fremmødte – og til dirigenten for god ro og orden.

Efter den officielle del fortalte Bo Bræstrup om ”Rørvig før og nu” og vi blev meget klogere på både de familier, der var tidlige beboere/sommergæster i Rørvig og på det store arbejde, der gennem årene er gjort for at bevare vores smukke område.


Den nuværende bestyrelse:

Formand & sekretær Kirsten Julie Hansen, Isøre Tingvej 7. Tel 59 91 98 72/mobil  61 77 24 77

E-Mail kirstenjulie@hansen.mail.dk


Kasserer Jens Kragh, Hjerlsvej 7. Tel 40 14 16 03

E-Mail kragh01@webspeed.dk


Næstformand Mogens Bach, Langesøvej 52. Tel 23 29 10 81

E-Mail mobach@mail.dk


Medlem Kim Styltsvig, Langesøvænget 10. Tel 40 75 99 23

E-Mail Kim.Styltsvig@me.dk


Medlem Jesper Møller, Isøre Tingvej 5. Tel 24 40 14 14

E-Mail jesper@emoeller.dk


Huskeseddel Rørvig: til indkodning i kalender og mobil


Broen tages i land lørdag 16. september 2017 kl. 10 efterfulgt af frokost og godt samvær


Broen sættes i vand lørdag 26.maj 2018 kl. 10 efterfulgt af frokost og godt samvær


Generalforsamling søndag 29.7 kl. 10 på Anneberg

Referat fra den ordinære generalforsamling

søndag 31.juli 2016 Kl. 10.00!


Generalforsamlingen har denne dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Beretning fra bestyrelsen om hvad der er sket siden sidste generalforsamling.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Forslag fra bestyrelsen. * et forslag modtaget:

5.Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6.Forslag fra medlemmerne. * et forslag modtaget:

7.Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8.Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2017.

11.Eventuelt.

 

Ad 1, Valg af dirigent – Ole Hansen

Ad 2, Beretning

Fra bestyrelsen mødte: Kirsten Julie Hansen (formand og sekretær), Mogens Bach (næstformand), Jens Kragh (kasserer), Jesper Møller, Kim Styltsvig

Af suppleanterne mødte: ingen

Beretning fortsat Beretningen dækker fra generalforsamlingen 2015 til generalforsamlingen 2016


Skernrenden – Bestyrelsens største udfordring i dette år har været at sørge for reparation/rekonstruktion af Skernrendens udløb i Isefjorden. En opgave, som vores grundejerforening er pålagt af en landvæsenskommissionskendelse fra 1988.  Skernrenden er den drænrende fra Korshage, som ud for Hjerlsvej/ Langesøvej løber sammen med vores grundejerforenings drænsystem før udløbet i fjorden. Udløbet har i mange år trængt til renovering. Det har hvert år kostet ikke ubetydelige beløb at rense udløbet for sand og sten for at forhindre, at det stoppede til og forårsagede for høj vandstand langs Skernrenden og på grundene i vores område. Renoveringsarbejdet har omfattet en ombygning af udløbskonstruktionen og etablering af en ”Tideflex”ventil, som åbner for udstrømmende vand og lukker for indgående vand/sand/sten. Udgiften har været kr. 217.500, som vi har lagt ud, og som alle i alt 37 ”bredejere”, herunder vores forening, har betalt deres andele af.  Systemet ser ud til at virke efter hensigten – altså en succeshistorie 

Trods udløbets gode funktion begyndte vandet at stige på Solstien og det gik op for bestyrelsen, at det var længe (alt for længe) siden at brøndene, som samler vandet i hele vores område, var blevet rensede – det er nu gjort og bestyrelsen vil fremover sørge for at dette sker med faste intervaller.


Vejene, den ”offentlige” Langesøvej nord, kaldet – Først og fremmest tak for alle jeres henvendelser. Jeg færdes ikke selv regelmæssigt på Langesøvej, så uden input – ingen handling. Den milde, våde vinter har været meget hård ved Langesøvej, og pga. personalerokering i Odsherred kommune havde vi fået ny kontaktperson, Johannes Heyer, uden at vi havde fået besked om det og mine mails med bøn om reparation af vejen til Jane Heuser(den tidligere kontaktperson) blev ikke besvaret. I marts-april forværredes vejens tilstand på trods af den aftale, vi sidste år indgik med kommunen, at entreprenør Karsten Gjertsen skulle vedligeholde vores vej, når det var nødvendigt, og jeg skrev derfor til kommunens afdeling for trafik:

”Som formand for Grundejerforeningen Langesøvænget tillader jeg mig endnu en gang at henvende mig til Jer, da det desværre ser ud som om vores sædvanlige kontaktperson, Jane Heuser, ikke længere er i kommunen.

Vi har store og farlige huller på Langesøvej, den sydlige asfalterede del.

Og vores selvfinansierede grusvej Langesøvej nord er hullet og vanskellig passabel.

Vi har forgæves rettet henvendelse om udbedring/forbedring af vejenes tilstand –

og jeg henviser til sag 306-2009-48830. Dok 306-2015-132007 hvor I kan se, hvad der blev aftalt ved vejmødet i 2015.

Jeg afventer et svar fra Jer, så jeg bliver i stand til at svare vores – berettiget utilfredse – medlemmerog så vejen kan blive ufarlig og passabel inden Pinse”

4. maj blev der endelig afholdt det årlige vejmøde (hvor vejen var i ret pæn stand) måske var der lagt grus i de værste huller? og hvor det blev vedtaget: ”fortsat at anvende Karsten Gjertsen som entreprenør. Odsherred kommune skal i denne forbindelse bestilles følgende arbejder: opfyldning og komprimering af eksisterende huller, og afhøvling af rabatter, hvor dette er nødvendigt på vejstrækningen mellem vejtilslutningen Langesøvej/Skanse Tværvej og Langesøvej/Solstien.

Vi talte om muligheden for at få asfalteret et stykke af langesøvej fra vejtilslutningen Langesøvej/Skanse Tværvej. Det blev dog aftalt først at udbedre grusvejen, med henblik på at se, hvad der var til overs af midler på vejvedlige-holdelseskontoen”

At der så er gået alt for lang tid, inden arbejdet blev sat i gang skyldes for en stor del, at det er bedst at reparere veje i tørre perioder, men også langsommelighed (travlhed?) fra både entreprenør og kommune. Men nu er den da heldigvis ordnet.

Vores egne veje (stikvejene til Langesøvej) er ok og holdes af os selv med det af foreningen indkøbte grus.

Tak til Jer, der er så flittige med trillebør og skovl

Broen, skal i land 17. september

Bådstien er stille og roligt ved at vokse sig pæn igen

Pumperne og drænsystemet Se punktet Skernrenden. Pumperne er utætte og skal snarest repareres.

Hegn: husk at kun hegn, der er etableret i forbindelse med huset, er tilladte.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 3, Regnskab Jens Kragh

Regnskabet udleveres, og ligger desuden på hjemmesiden www.grundroervig.dk

Der var i år 2015 et overskud på 24.624 kr. Egenkapitalen udgør 262.885 kr.

Regnskabet blev gennemgået - og godkendt.


Ad 4, Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår ændring af bestemmelsen i vedtægternes §7 om indkaldelse til generalforsamling til følgende ordlyd: ”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år på Sjælland inden udgangen af november måned og indkaldes via e-mail eller brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel”.  Dette blev vedtaget (og derfor er de nu gældende vedtægter vedhæftet)


Ad 5, Budget og kontingent

Kontingentet for 2017 holdes uændret på 1000 kr.


Ad 6, Forslag fra medlemmerne: Langesøvej nord bør asfalteres (Randi Frydenlund)

Bestyrelsen blev pålagt at bede Odsherred kommune spørge de grundejere, der har vej-ret til Langesøvej nord, om de vil støtte en asfaltering. (Der skal være flertal blandt alle adspurgte)

For at mindske de store støvgener, der er på de grunde, der støder op til Langesøvej, beder vi om at få strøet Urea på


Ad 7, valg til bestyrelsen

I år er følgende på valg: Jens Kragh, Mogens Bach og Kim Styltsvig. Alle blev genvalgt


Ad 8, valg af suppleanter

Jens Thalund, Langesøvænget 45, Torben Sevel, Langesøvej 58A og Preben O Rasmussen, Langesøvænget 17 blev valgt.

Tak til Ulla Wraae og Bitten Clausen, som ikke ønskede at fortsætte arbejdet


Ad 9, valg af revisor og revisorsuppleant,

Poul Jeppesen & Ole Hansen ville gerne gøre arbejdet endnu et år. TAK


Ad 10, fastsættelse af dato for næste års generalforsamling: 9. juli 2017


Ad 11, Eventuelt


Den nuværende bestyrelse:

Formand & sekretær Kirsten Julie Hansen, Isøre Tingvej 7. Tel 59 91 98 72/mobil  61 77 24 77

E-Mail kirstenjulie@hansen.mail.dk


Kasserer Jens Kragh, Hjerlsvej 7. Tel 40 14 16 03

E-Mail kragh01@webspeed.dk


Næstformand Mogens Bach, Langesøvej 52. Tel 23 29 10 81

E-Mail mobach@mail.com


Medlem Kim Styltsvig, Langesøvænget 10. Tel 40 75 99 23

E-Mail Kim.Styltsvig@me.dk


Medlem Jesper Møller, Isøre Tingvej 5. Tel 24 40 14 14

E-Mail jesper@emoeller.dk


Huskeseddel Rørvig: til indkodning i kalender og mobil


Broen tages i land 17.9 2016 kl. 10 efterfulgt af frokost og godt samvær


Broen sættes i vand lørdag 20 maj 2017 kl. 10 efterfulgt af frokost og godt samvær


Generalforsamling søndag 9.7 kl. 2017 kl 10 på AnnebergGeneralforsamlingen har følgende dagsorden:


1.       Valg af dirigent.

2.       Beretning fra bestyrelsen om hvad der er sket siden

          sidste generalforsamling.

3.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.       Forslag fra bestyrelsen.

5.       Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6        Forslag fra medlemmerne. Bedes sendt til formanden

7.       Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8.       Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.       Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.     Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2016

11.     Eventuelt.Referat fra den ordinære generalforsamling

søndag 2.august 2015 Kl. 10.00


 

Velkomst til de 40, der mødte

Valg af dirigent: – Ole Hansen blev foreslået og valgt

Fra bestyrelsen mødte: Kirsten Julie Hansen (formand og sekretær), Jens Kragh (kasserer), Mogens Bach (næstformand), Jesper Møller, Kim Styltsvig (medlemmer)

Af suppleanterne mødte: Jens Bierring og Ulla Wraae

Beretning:

Skernrenden: Sidste år hærgede Bodil Skernrendens udløb, som vores grundejerforening er pålagt at have ansvar for ifgl § 5 i deklarationen (Tindur) og derfor har bestyrelsen i sensommeren 2014 indkaldt de 3 store lodsejere Staten, Kolonierne og John Bjorch til et møde, hvor vi talte om muligheden for en løsning, som både er mere effektiv (håber vi) og pænere. Det er blevet til rigtig mange mails, mange møder på åstedet, mange overvejelser! og vi skylder Jens Thalund en meget stor tak, for at have stillet sin professionelle viden og erfaring til rådighed for os. TUSIND TAK!!

Det er meningen, at renoveringen skal udføres her i sensommeren, så snart ventilen -Tideflex kaldet - der skal beskytte mod indtrængende sand og sten, er ankommet fra USA. En lokal entreprenør Schack Gaarde står for arbejdet. Der er indtil videre markeret med afskærmningsbånd, at det er farligt at gå på betonrøret, som er tæret.

Vejene: den ”offentlige” Langesøvej nord, kaldet – entreprenør Karsten Gjertsen har fået til opgave at vedligeholde vejen (kommunen er arbejdsgiver) sådan at han efter større regnskyl holder øje med – og om nødvendigt reparerer hullerne. Vejudvalget, (som består af formændene i de grundejerforeninger, der benytter vejen og en repræsentant fra Odsherred kommune) mener at det på sigt bliver nødvendigt at asfaltere vejen 10-15 meter, sådan at overgangen asfalt/grus ikke ligger i et sving, men på et lige stykke, for at undgå de store huller, der tit opstår netop der. Kommunen undersøger, hvem der kan gøre det.

Formanden har søgt kommunen (og politiet) om lov til at opsætte skiltet "Pige med ballon" for at gøre bilisterne opmærksomme på at dæmpe hastigheden. Det er ikke muligt at få lov at indføre hastighedsbegrænsning eller lignende officielle foranstaltninger.

Af vores egne er Isøre Tingvej repareret.

Og husk: hvis det er svært at læse vejstenene er det tilladt at klippe.

Broen: skal i land 19. september kl. 10 og vil få en skridsikker beklædning på trinnene inden næste opsætning

Bådstien: er stille og roligt ved at vokse sig pæn igen

Pumperne og drænsystemet:  Kører pænt, når udløbet ikke er stoppet af tang og sten

Hegn: bestyrelsen husker Jer på, at kun hegn, der er etableret i forbindelse med huset, er tilladte ifølge Lokalplan 24-, der gælder for Skansehage.

Hvis I vil læse mere findes planerne til download på kommunens hjemmeside Odsherred.dk


Beretningen blev godkendt.


Regnskab: Jens Kragh

Regnskabet blev udleveret og gennemgået

Der var i år et overskud på 8855 kr.  Egenkapitalen udgør 238.261 kr.

Regnskabet blev gennemgået - og godkendt.


Forslag fra bestyrelsen: ingen


Budget og kontingent: kontingentet for 2015 holdes på 1000 kr.


Forslag fra medlemmerne: ingen


Valg til bestyrelsen: I år er følgende på valg: Jesper Møller, Kirsten Julie Hansen. Begge blev genvalgt


Valg af suppleanter: Som suppleanter blev valgt: Bitten Clausen, Hjerlsvej 5, Ulla Wraae Solstien 18, Jens Bierring Hjerlsvej 6 og Jens Thalund, Langesøvænget 45


Valg af revisor og revisorsuppleant: Poul Jeppesen & Ole Hansen ville gerne gøre arbejdet endnu et år. TAK


Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling 31. juli 2016


Eventuelt: Der er solgt 5 grunde/huse i foreningen det sidste år. Velkommen til de nye ejere, som vi ser frem til at lære at kende.


Vi talte også om den tiltagende uvane med at hegne grundene ind. Det er ikke tilladt i følge Lokalplan 24, der gælder for Skansehage og det gør det trist at færdes på vejene. Odsherred kommune har fralagt sig meget ansvar for naturen i sommerhusområderne - så det er vigtigt, vi selv værner om den.


Generalforsamlingen sluttede med en stor tak til alle fremmødte – og til dirigenten for god ro og orden.


Klaus Bjerre viste billeder og fortalte om de fugle, vi jævnligt ser på vores grunde og besvarede spørgsmål om fodring, naturpleje og hvad der ellers kan bevare et rigt fugleliv.

Klokken 12 spiste vi ”Det Store Frokostbord” med kolde og varme lækkerier, mens snakken gik.

I ventetiden, mens bordene blev dækket, beundrede vi Hempel Glasmuseums Jubilæumsudstilling: Colours

.

Den nuværende bestyrelse:

Formand & sekretær Kirsten Julie Hansen, 6177 2477

Isøre Tingvej 7. 5991 9872

E-Mail kirstenjulie@hansen.mail.dk


Kasserer Jens Kragh, Hjerlsvej 7, 4014 1603

Enebærvej 15. 3500 Værløse

E-Mail kragh01@webspeed.dk


Næstformand Mogens Bach, Langesøvej 52, 2329 1081.

Kirstineparken 1., 2970 Hørsholm

E-Mail mobach@mail.dk


Medlem Kim Styltsvig, 4075 9923

Langesøvænget 10

E-Mail Kim.Styltsvig@me.com


Medlem Jesper Møller, Isøre Tingvej 5, 2440 1414

Nyvej 18, 5tv. 1851 Frederiksberg C

E-Mail Jesper@emoeller.dkHuskeseddel Rørvig: til indkodning i kalender og mobil


Broen tages i land 19.9 2015 kl. 10 efterfulgt af frokost og godt samvær


Broen sættes i vand lørdag 21.maj 2016 kl. 10 efterfulgt af frokost og godt samvær


Generalforsamling søndag 31.juli 2016 kl. 10 på Anneberg efterfulgt af frokost og godt samvær


Broen tages i land lørdag 17. september 2016 kl. 10 efterfulgt af frokost og godt samværReferat fra den ordinære generalforsamling søndag

27. juli 2014 Kl. 10.00!


Ad 0, Velkomst

Ad 1, Valg af dirigent – Ole Hansen

Ad 2, Beretningen, præsentation af bestyrelse og suppleanter

Fra bestyrelsen mødte: Kirsten Julie Hansen (formand og sekretær), Jens Kragh (kasserer), Mogens Bach (næstformand), Afbud fra Jesper Møller, Kim Styltsvig

Af suppleanterne mødte: Bitten Clausen og Jens Bierring, Der var afbud fra Ulla Wraae


Skernrenden: Har opført sig rigtig pænt i år indtil orkanen Bodil i starten af december med dens stormflod og oversvømmelser. Der blev skabt et stort, farligt hul ved udløbet, som blev midlertidigt repareret af Jens Pallesen, men bestyrelsen har besluttet i sensommeren at indkalde de 3 store bredejere: Staten, Kolonierne og John Bjørch til et møde, hvor vi vil tale om muligheden for en løsning uden de store betonklodser, som skæmmer og ikke gør megen gavn, når naturen ruller sig ud. Udløbet renses af Jens Pallesens folk, når vi beder om det


Vejene: den ”offentlige” Langesøvej nord, kaldet – er blevet gennemrepareret af entreprenør Karsten Gjertsen i foråret

Og det er meningen, at han fortsat skal passe vejen. Kommunen er arbejdsgiveren – men det er vejmødet med repræsentanter fra de grundejerforeninger, hvis medlemmer har ”vej-ret”, som beslutter, hvilken vedligeholdelse, der skal udføres det kommende år, og vi er meget trygge ved udsigten til, at Karsten Gjertsen skal stå for arbejdet.


Vores egne er OK og hvis det er svært at læse vejstenene er det tilladt at klippe


Formanden bestiller grus.


Det blev foreslået at vi sætter et skilt op for at få bilisterne til at køre langsomt, hvilket både vil skåne vejen, dæmpe støvet og øge sikkerheden. Skiltet skal formuleres i stil med: Tak fordi du kører langsomt … osv


Broen: skal i land 20. september kl. 10. Vi har hørt fra Kommunen at tilladelsen til at have broen stående er givet.  Bestyrelsen undersøger, hvad det vil koste at få resterne af det gamle betonfundament fjernet.(måske det kan gøres samtidig med en eventuel omlægning af udløbet?)

Vi har valgt ikke at få sat en slags platform op yderst på broen for at undgå at nogen slår sig mere permanent ned derude


Bådstien: er blevet genfundet og ligner lidt en autostrada, men det skal naturen nok langsomt få bugt med

Pumperne: har kørt uden problemer


Eventuelt: 9. august er der møde mellem de 310 fritids- og sommerhus-grundejerforeninger, Sommerhusrådet for Odsherreds landliggere (SOL) og repræsentanter for Odsherred Kommune. Kommunen ønsker et tættere samarbejde. Referat fra mødet kan findes på Odsherreds hjemmeside


Beretningen blev godkendt.


Regnskab: Jens Kragh

Regnskabet kan ses på www.grundroervig.dk

Der var i år et overskud på 6800 kr. Egenkapitalen udgør 229 000 kr.

Regnskabet blev gennemgået - og godkendt.


Forslag fra bestyrelsen: ingen


Budget og kontingent: kontingentet for 2014 holdes på 1000 kr.


Forslag fra medlemmerne: ingen


Valg til bestyrelsen:

I år er følgende på valg: Mogens Bach, Jens Kragh, Kim Styltsvig

Alle blev genvalgt


Valg af suppleanter:

Som suppleanter blev valgt: Bitten Clausen, Hjerlsvej 5, Ulla Wraae Solstien 18, Jens Bierring Hjerlsvej 6 og Jens Thalund, Langesøvænget 45


Valg af revisor og revisorsuppleant:

Poul Jeppesen & Ole Hansen ville gerne gøre arbejdet endnu et år. TAK


Generalforsamlingen sluttede med en stor tak til alle fremmødte – og til dirigenten for god ro og orden.


Einar Olsen causerede om ”Rørvig før, nu og i fremtiden” og sine holdninger som formand for Handelstandsforeningen.


Klokken 12 spiste vi ”Det Store Frokostbord” med kolde og varme lækkerier. Snakken gik, som altid, livligt!


Og Hempel Glasmuseums udstilling: Skulptur i glas og bronze blev besøgt.


Referat af ordinær generalforsamling søndag

21. juli 2013 Kl. 10.00


Ad 0, Velkomst

Ad 1, Valg af dirigent – Ole Hansen

Ad 2, Beretningen, præsentation af bestyrelse og suppleanter

Fra bestyrelsen mødte: Kirsten Julie Hansen (formand og sekretær), Jens Kragh (kasserer), Mogens Bach (næstformand), (medlemmer) Ulla Wraae (referent) Afbud Kim Styltsvig

Af suppleanterne mødte: Jesper Møller, Afbud Jens Thalund, Bitten Clausen, Jens Bierring

Beretning fortsat

Skernrenden, Har opført sig rigtig pænt i år. Bliver renset af Jens Pallesens folk, når vi beder om det

Vejene, den ”offentlige” Langesøvej nord, kaldet, har vi arbejdet med siden GF sidste år – dog kommer svarene kun i sneglefart fra kommunen – og enden på det er blevet at entreprenør Karsten Gjertsen, som ordnede foreningens veje sidste år deltog i vejmødet sammen med KJH og Jane Heuser fra Odsherred Kommune og det blev vedtaget at

1.der graves af rabatten, der hvor den er højere end vejen

2.at træer og buske, der står i rabatten fjernes og køres væk

3.at vejen repareres grundigt

4.alt til en pris af 41.800kr + moms. Penge som tages af ”vejkontoen” hos kommunen (kontoen er på 125.000 kr.)

5.at kommunen, inden arbejdet sættes i gang, adviserer de berørte grundejere

Der blev spurgt om støvet kan dæmpes på vejen, og Lene lovede at spørge i Klint, hvor problemet er løst uden salt.

Måske kan calciumclorid hjælpe.   Bestyrelsen bringer ideerne videre.

Der blev også spurgt om det øverste lag (det hårde asfaltlignende) kan skrælles af. Bestyrelsen spørger rette vedkommende

Vores egne er OK og hvis det er svært at læse vejstenene er det tilladt at klippe 

Hajtænderne, er malet

Broen, skal i land 21. september kl. 10. Vi har ikke hørt mere fra Kommunen om tilladelsen til at have broen stående, så vi går ud fra at det er i orden. Bestyrelsen opfordres til at få resterne af det gamle betonfundament fjernet og til at undersøge om der kan sættes en slags platform op yderst på¨broen

Pumperne og drænsystemet   Risten ved åen for enden af  Solstien er dukket op igen! Herligt!

Hegn, bestyrelsen husker Jer på, at kun hegn, der er etableret i forbindelse med huset, er tilladte.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 3, Regnskab Jens Kragh

Regnskabet kan ses på www.grundroervig.dk

Der var i år et mindre underskud på - 8.106 kr.    Egenkapitalen udgør 222.592 kr.

Regnskabet blev gennemgået - og godkendt.


Ad 4, Forslag fra bestyrelsen: ingen


Ad 5, Budget og kontingent

Kontingentet for 2013 holdes uændret på 1000 kr.


Ad 6, Forslag fra medlemmerne: ingen


Ad 7, valg til bestyrelsen

I år er følgende på valg: Ulla Wraae, Kirsten Julie Hansen, Ulla ønskede ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlem.

Tusind tak for dit arbejde, bl.a. som referent gennem årene.

Kirsten Julie blev genvalgt.

Som nyt medlem blev Jesper Møller, der hidtil har været suppleant, valgt. Tak til dig at du vil være med!


Ad 8, valg af suppleanter

Som suppleanter blev valgt: Bitten Clausen, Hjerlsvej 5, Ulla Wraae Solstien 18, Jens Bierring Hjerlsvej 6 og

Jens Thalund, Langesøvænget 45 


Ad 9, valg af revisor og revisorsuppleant,

Poul Jeppesen & Ole Hansen ville gerne gøre arbejdet endnu et år.


Generalforsamlingen sluttede med en stor tak til alle fremmødte – og til dirigenten for god ro og orden.


Referat ordinær generalforsamling søndag

12. august 2012


Velkomst til de 42 der mødte

Ad 1, Valg af dirigent -  Ole Hansen blev indstillet og valgt

Kirsten præsenterede bestyrelse og suppleanter: Kirsten Julie Hansen (formand og sekretær), Jens Kragh (kasserer), Mogens Bach (næstformand), Kim Styltsvig (medlem) Ulla Wraae (referent) Bitten Clausen (suppleant) Der var afbud fra Hans Normann, Jens Thalund og Jesper Møller (alle suppleanter)

Ad 2, beretning

Skernrenden, Udløbet er stadig i den enkle udgave og bestyrelsen overvejer, om det ville være endnu bedre bl.a. for strandens ”facon”, hvis vandet ikke blev ledt ud gennem de store, grimme betonrør, men blot frit løb over stranden, hvilket ses mange steder i Danmark. Der har ikke været de store problemer og Jens Pallesens er opfordret til at rense regelmæssigt. Hvis I ser at sten og sand fylder udløbet, så ring /SMS til en af os så vi kan bede om en ekstra rensning, eller hvis I selv trænger til lidt motion med greb/rive er I meget velkomne til at fjerne tang og sten. TAK

Vejene, den ”offentlige” Langesøvej nord, kaldet, har været voldsomt kritiseret gennem mange år, og i det sidste år har flere af vores medlemmer kontaktet kommunen for at få en mere holdbar løsning på problemet. Der har også været det årlige vejsyn med Odsherred kommunes afdeling Park og Vej (Jane Heuser) hvor grundejerforeningerne, der har adgang til deres huse via Langesøvej, alle er indbudt til at være med og komme med deres meninger/idéer til forbedring, men Kirsten var eneste deltager. Vi talte om at det kunne være en idé at asfaltere et stykke, så vi undgår at overgangen mellem asfalt og grusvej ligger i et sving og lade vejen behandle så den ikke støver så meget.

På generalforsamlingen kom en lang debat: for og imod grusvej, for og imod asfalt, mod huller, mod støv, mod høj hastighed, men MED stor enighed om at noget må der gøres! Og bestyrelsen blev pålagt at tage sig af problemet som 1 prioritet.

Vores egne veje er alle blevet gået grundigt efter af en entreprenør og nye grusbunker er på vej til vedligeholdelsen.

Hajtænderne, som har været ønsket de sidste mange år, har vi endelig fået tilladelse til, så når vejen er ordnet males de på Skanse Tværvej

Broen, skal i land 22. september. Kommunen har i vinterens løb registreret alle badebroer, for at vurdere, om de var lovlige. Vores må være godkendt, da formanden intet har hørt om det modsatte …

Det blev foreslået, at der for enden af broen etableres en slags platform, som vil gøre det lettere at passere hinanden og give mulighed for at sidde og nyde en solopgang. Kim undersøger mulighed og omkostninger.

Udstykningen, bag Isøre Tingvej har fået etableret adgangsvej via vores vej og vi arbejder på, at de kommende ejere af grundene enten bliver medlemmer hos os – eller i det mindste betaler med til vedligeholdelse af vejen.

Samtidig blev der (efter aftale med os) sat en samlebrønd og lagt dræn ned, som er sluttet til vores drænsystem, for at forhindre at grundene på Isøre Tingvej lige numre, som i forvejen er ret så våde, belastes yderligere af det vand der løber ned ad den nye vej. I den forhandling blev vi venligt bistået af en naturgeograf fra Odsherred kommune

Pumperne og drænsystemet: Risten ved åen for enden af Solstien er forsvundet. En ny skal sættes op.

Hegn, vi gør opmærksom på at kun hegn, der er etableret i forbindelse med huset er tilladte.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 3, Regnskab blev fremlagt af Jens Kragh – og godkendt


Ad 4, Forslag fra bestyrelsen: ingen


Ad 5, Budget og kontingent

Kontingentet for 2012 holdes uændret på 1000 kr. da likviditeten i øjeblikket er rigtig fornuftig.


Ad 6, Forslag fra medlemmerne

Fra Randi Frydenlund og Preben Rasmussen, Langesøvænget 7 kom et forslag til forbedring af Langesøvej og det blev behandlet under den lange debat i forbindelse med beretningen (se punkt 2,2)


Ad 7, valg til bestyrelsen

I år er følgende på valg: Jens Kragh, Mogens Bach og Kim Styltsvig Alle blev genvalgt

 

Ad 8, valg af suppleanter

Hans Normann, Isøre Tingvej 8, Jesper Møller, Isøre Tingvej 5, Jens Thalund, Langesøvænget 45, Bitten Clausen, Hjerlsvej 5 og Jens Bierring Hjerlsvej 6 blev valgt. Siden er Hans Normann trådt ud, da han har solgt sin ejendom – og vi siger TAK for dit store engagement og din store indsats gennem årene!


Ad 9, valg af revisor og revisorsuppleant,

Poul Jeppesen & Ole Hansen blev begge genvalgt.


Dirigenten blev takket for sin altid gode evne til at lede mødet. Og dette års generalforsamling var slut.


Referat ordinær generalforsamling søndag 17. juli 2011

Naturvejleder, skovfoged Hans Jørgen Stoltz indledte generalforsamlingen med et spændende indlæg om vores naturområde. Dels i det store perspektiv om Geopark Odsherred, som er den første af sin art i Danmark. Der arbejdes på at blive godkendt under Unescos Global Geopark koncept, som går ud på at vise og formidle et områdes specielle geologiske arv og lokale kulturmiljø. Dels i det lokale og nære perspektiv om vores eget område, hvor han gav mange eksempler på og forslag til, hvordan vi kan pleje og bevare området, så det både lever op til deklarationers og lokalplans krav og samtidig giver os mulighed for at bo i smukke naturomgivelser uden at være til gene for hinanden.


Og så gik vi til:


Generalforsamlingen har denne dagsorden:

Valg af dirigent.

Beretning fra bestyrelsen om hvad der er sket siden sidste generalforsamling.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Forslag fra bestyrelsen

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Forslag fra medlemmerne. Bedes sendt til Kirsten Julie Hansen, Isøre Tingvej 7.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt.


Ad 0, Velkomst


Ad 1, Valg af dirigent – Ole Hansen, blev atter vores kyndige, myndige og smilende dirigent. TAK til dig


Ad 2, Beretningen

Fra bestyrelsen mødte: Kirsten Julie Hansen (formand og sekretær), Jens Kragh (kasserer), Mogens Bach, Kim Styltsvig, (medlemmer) Ulla Wraae (næstformand og referent)

Af suppleanterne mødte: Hans Normann. Afbud Jesper Møller, Siv Bilsted Pedersen


Beretning fortsat

Skernrenden, Udløbet er ført det tilbage til tiden før de store brøndringe, høfden og metalpladerne blev sat i vandet – og der har ingen store problemer været - Jens Pallesens folk – og ikke mindst Hans Normann - holder øje og renser for sten, sand og tang, når det er nødvendigt. Og alle medlemmer opfordres til at ringe til en fra bestyrelsen, hvis der er tegn på at noget er galt med afvandingen: vand på grunden, for meget vand i grøfterne, stoppet udløb osv


Vejene,

a. der har været vejsyn med Odsherred kommunes afdeling Park og Vej (Jane Heuser) Langesøvej ER blevet lappet, men ethvert stort regnskyl ødelægger igen vejen (det koster 5000 kr. hver gang hullerne fyldes!)


b. Vores egne veje (som det er foreningens ansvar at vedligeholde) er blevet kigget efter i sømmene og Hjerlsvej trænger til en stor istandsættelse med afgravning af rabat og midterstykke samt ny belægning af sten og stabilgrus. Et tilbud lyder på 27.000 kr. + moms. Bestyrelsen tager stilling til om arbejdet skal udføres.


c. Der er endnu engang søgt om hajtænder ved sammenfletningen af Skanse Tværvej og Langesøvej – og vi har fået et fint dokument fra kommunen, at sagen vil blive taget op til behandling. Så langt, så godt!


d. Der bliver lagt nye grusbunker ud snarest og bunken på Langesøvænget ulige numre lægges helt ned for enden af vejen, så ingen fejlagtigt tror, den er til privat brug


Broen, den er oppe og den skal ned igen 24.9. Kom og vær med, hils på naboen og genboen 


Udstykning, af 5 sommerhusgrunde på Egeskovgårds jorde er trods vores og Rørvig Naturfredningsforenings kraftige protester blevet vedtaget og godkendt i Naturklagenævnet. Ærgerligt, men vi har gjort, hvad vi kunne.


Pumperne og drænsystemet Pumperne er blevet hovedrepareret og drænrørene spulet og da udgiften ikke blev så stor har Grf betalt også for de få ejere, der har egne dræn på grunden.


Hegn og kvasbunker da der er en stigende tendens til at gemme sig bag hegn og lade brandfarligt kvas ligge på grunden, blev bestyrelsen enige om at feje for egen dør ved at gøre vores egne medlemmer opmærksomme på problemet, som er i strid både med Lokalplanen og de servitutter, der hviler på grundene og dernæst rette henvendelse til naboforeningerne og bede dem, gøre det samme.


Ad 3, Regnskab Jens Kragh

Regnskabet kan ses her

Regnskabet blev godkendt


Ad 4, Forslag fra bestyrelsen: ingen


Ad 5, Budget og kontingent

Kontingentet for 2012 holdes uændret på 1000 kr. da likviditeten i øjeblikket er rigtig fornuftig.


Ad 6, Forslag fra medlemmerne: ingen


Ad 7, valg til bestyrelsen

I år er følgende på valg: Jens Kragh, Ulla Wraae og Kirsten Julie

Alle blev genvalgt


Ad 8, valg af suppleanter

Følgende blev valgt: Hans Normann, Isøre Tingvej 8, Jesper Møller, Isøre Tingvej 5, Jens Thalund, Langesøvænget 45 og Bitten Clausen, Hjerlsvej 5. Hjertelig velkommen til dig Bitten.


Ad 9, valg af revisor og revisorsuppleant,

Poul Jeppesen & Ole Hansen. Begge blev genvalgtReferat fra den ordinære generalforsamling søndag 18. juli 2010


Ad 0, Velkomst til de 41 engagerede medlemmer

Ad 1, Valg af dirigent – Ole Hansen blev indstillet og modtog valget. TAK til dig.

Ad 2, Beretningen,

Præsentation af bestyrelse og suppleanter

Fra bestyrelsen mødte: Kirsten Julie Hansen (formand og sekretær), Jens Kragh (kasserer), Mogens Bach, Kim Styltsvig (medlemmer) afbud Ulla Wraae (næstformand)

Af suppleanterne mødte: Jesper Møller, Hans Normann, Afbud Henrik Dybdahl

Skernrenden, bestyrelsen (og dens hjælpere) har i vinterens løb observeret udløbet regelmæssigt og mener at der lige for tiden ikke er grund til at ofre den store renovering af udløbet, vi kan nøjes med at føre det tilbage til tiden før de store brøndringe, høfden og metalpladerne blev sat i vandet – og så se hvad der så sker.

Henry Jakobsen, entreprenøren, som altid har passet vores veje og udløbet døde i marts efter et langt og meget virksomt liv. Kirsten var til bisættelsen med en fin buket.

Vejene, der har været vejsyn med Odsherred kommunes afdeling Park og Vej (Jane Heuser) Langesøvej ER blevet lappet, men vi henstillede at vejen renoveres grundigt næste år (evt. ved hjælp af et midlertidigt øget vejbidrag – lige nu er det 30 kr. per parcel) Og nu i september er vejen igen blevet hul-repareret efter henvendelse fra Grf og et medlem som skrev til "Giv et Praj" på kommunens hjemmeside. Bådstien trænger til klipning (Kim lovede at kikke til den)

Broen, en ukendt og ubesøgt sag for mange. Broen ligger på foreningens fællesejede areal på stranden udfor Bådstien, som er forlængelsen af Langesøvænget lige numre. Der står også en bænk, hvorfra der er en dejlig udsigt over mod Hundested.

Udstykning, af 5 sommerhusgrunde på Egeskovgårds jorde er trods vores og Rørvig Naturfredningsforenings kraftige protester blevet vedtaget i Byrådet med et meget lille flertal 3/4 og 4/5. Begge oreninger har efterfølgende anket sagen til Natur Klagenævnet og har foreløbig fået det udbytte, at Odsherred kommune har fået besked om at der ikke må gives byggetilladelser før sagen er behandlet i Nævnet fordi et stykke landbrugsjord er inddraget til sommerhusbebyggelse. NKN har bedt kommunen om "nærmere oplysninger". Og her i september har kommunen svaret. Bestyrelsen bliver underrettet hver gang, der sker noget i sagen.

Pumperne og drænsystemet  trænger til reparation/eftersyn og spuling og det er der taget tilbud på (ca 9000 kr + moms) og jer der gerne vil have spulet de drænledninger, der ligger på jeres egen parcel kan tilkøbe det separat, når "spuleren" alligevel er i området (600 kr) og Grf lægger ud så entreprenøren kan få sine penge på én gang.


Ad 3, Regnskab Jens Kragh

Regnskabet blev gennemgået. Alle kontingenter er betalt.

Regnskabet blev vedtaget.


Ad 4, Forslag fra bestyrelsen: ingen


Ad 5, Budget og kontingent

Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2011 nedsættes fra 1500,-kr til 1000 kr. da likviditeten i øjeblikket er rigtig fornuftig. Fra medlemmerne kom forslag om at bevare kontingentet på det høje niveau, så der blev sparet op til trange tider. Der blev derfor stemt om det og kontingentet for næste år bliver 1000,- kr.


Ad 6, Forslag fra medlemmerne: ingen forslag var landet i postkassen


Ad 7, valg til bestyrelsen

Vi har i bestyrelsen lavet en fodfejl, idet vi ikke har været opmærksomme på at vedtægternes § 10 siger at der i lige år vælges 2 medlemmer, i ulige år 3! Derfor foreslår vi at Jens Kragh i år vælges for kun 1 år – så vi næste år har Jens Kragh, Ulla Wraae og Kirsten Julie Hansen på valg. Og sådan blev det

 

Ad 8, valg af suppleanter

Nuværende suppleanter: Henrik Dybdahl, Langesøvej 50, Sigrit Bilsted Pedersen, Isøre Tingvej 13, Hans Normann, Isøre Tingvej 8, Jesper Møller, Isøre Tingvej 5, Jens Bierring, Hjerlsvej 6, og Jens Thalund, Langesøvænget 45. Følgende havde sagt ja til at fortsætte og valgt blev: Hans Normann, Jesper Møller, Jens Thalund, Sigrit Bilsted Pedersen, Henrik Dybdahl (Henrik har efterfølgende solgt sine grunde i Rørvig og er derfor ikke længere suppleant


Ad 9, valg af revisor og revisorsuppleant,

Poul Jeppesen & Ole Hansen modtog genvalg


Ad 10, eventuelt

Jørgen Sten Andersen takkede bestyrelsen for hjælp til udstykningssagen med en særlig tak til næstformand Troels Brandt fra Rørvig Naturfredningsforening. Han opfordrede os til at melde os ind i denne forening.

Der blev rykket for ”hajtænder” som kommunen havde lovet os sidste år.

Knud Bjerre foreslog, at vi fotograferet vejen omkring udstykningen inden de tunge maskiner begynder at køre.

Afslutning

Dirigenten takkede for et godt møde og generalforsamlingen sluttede.

Vi kikkede op i Samlingernes udstilling: Glasset til vinen – Vinen til glasset, spiste frokost og hyggede


Referat fra den ordinære generalforsamling 'Sommermødet' søndag 19. juli 2009


Velkomst til de 50 som måtte sidde tæt uden for og i teltet på Annebergs lidt kølige terrasse


Fra bestyrelsen var mødt: Kirsten Julie Hansen (formand & sekretær), Ulla Wraae (næstformand), Jens Kragh (kasserer) Mogens Bach (medlem) Afbud fra Kim Styltsvig (medlem)

Siv Bilsted Pedersen, Henrik Dybdahl, Hans Normann, Jesper Møller (suppleanter)


Ad 1, Valg af dirigent Ole Hansen blev igen vores rolige, gode og med overblik udstyrede dirigent


Ad 2, Beretningen

Skernrenden, bestyrelsen (og dens hjælpere) har arbejdet videre både med udformning af udløbet, tilbudsgivning og finansiering af det store projekt, men efter et møde med de 4 store bredejere, som skal betale en stor del af udgifterne (mellem 30 og 70.000 kr. per grund) er forslaget "gået i udvalg" indtil vi igen holder møde i september. De 4 ville gerne have været taget med på råd og været indkaldt tidligere – og set i bakspejlet havde det nok også været en god idé, men bestyrelsen tænkte ikke på det. Nu undersøger Palle Graubæk fra Hovvig (statens repræsentant) om der andre steder i landet er fundet gode løsninger på lignende udløbsproblemer. Og indtil da passer Henry Jakobsens firma stadig udløbet.


Vejene, der har været vejsyn med Odsherred kommunes afdeling Park og Vej (Jane Heuser) fra vores Grf. deltog Hans Normann. Tilbagemeldingerne fra Jer sidste år var blandede mht. asfaltering, men da det skal vedtages enstemmigt er den plan foreløbig skrinlagt. Vi bad kommunen om hajtænder ved sammenføringen Skanse Tværvej/Langesøvej og det vil blive udført snarest. Langesøvej ER blevet lappet, men de to regndøgn, hvor der i Rørvig faldt 120mm, genskabte desværre en del af hullerne. Der bliver desuden gravet en faskine ved svinget lige før Skanse Tværvej, så vi fremover undgår den store regnsø, der plejer at samle sig der.Hos os selv er der udlagt grusbunker tre steder (endelig!) og hvis I fylder hullerne i vejen jævnligt hjælper det meget på tilgængeligheden. Vendepladsen på Isøre Tingvej ulige numre er sat i stand for ejernes egen regning


Udstykning, af 5 sommerhusgrunde på marken over for Paradisgården (Egeskovgårds jorder) gav ved Sankt Hans mange rynker i panden og megen aktivitet på Isøre Tingvej. Og det blev efter en længere debat besluttet, at alle interesserede kunne mødes hos formanden til nærmere slagplanlægning.


Det følgende er sket efter generalforsamlingen, men jeg synes I skal vide det her: Ved det møde blev nedsat et lille udvalg bestående af Stig Eriksen, Lene Meinertz og Jørgen Sten Andersen, Kirsten Julie Hansen (alle Isøre Tingvej) og Mogens Bach, som juridisk bistand.

Udvalget har siden holdt møde med Rørvig Naturfredningsforening, skrevet protest til kommunen og følger sagen meget tæt.


Badebroen har det godt, men ved optagningen 26. september kl. 10 skal boltene renses med stålbørster og smøres ind til vinteren, så kvinderne bedes medbringe en stålbørste og handsker (det er nemlig vores job J )


Augustmødet mellem fritidshusejerne og kommunen 2008 og 2009 læs referatet her på Odsherred kommunes hjemmeside under "Andet" og har du ikke internet, men gerne vil vide mere om mødet, så sig det til mig – og jeg sender et trykt referat til dig


Kloakering på 1400 ud af 25.000 grunde i Odsherred er kloakforholdene i orden. I vores område begynder arbejdet mellem 2021 og 2032 Læs mere her: Lokalplaner og andre planer i høring - Odsherred Kommune


Forslag til ny kommuneplan Sidste frist for kommentarer til den kommende kommuneplan er 26. august 2009. Læs den her og giv dit besyv – måske er det afsnittet om sommerområderne, der interesserer mest, så læs dem og giv kommunen nogle kommentarer at arbejde med


Lidt af hver Store affaldsposer, til at "fore" de store spande med for at forebygge snadder i bunden, kan bestilles hos:

EF Handel 5927 8007,


En venlig henstilling

Løse hunde: skal holdes i snor - eller være så godt afrettede at ejerne er helt sikre på, hvor de har deres hund.

Motoriserede haveredskaber: i den deklaration vi alle modtager, når vi køber hus i grundejerforeningens område, (kaldet "Tindur") står: "der må ikke slås græs med motorplæneklippere om søndagen " men i denne bippende, buskryddende, motorplæneklippende, brændeflækkende, støjende tidsalder vil jeg opfordre jer alle til at vise stort hensyn til dem, der bor omkring jer. Det er ærgerligt at få tilstøjet en hyggelig morgenmad i det fri, eller en aften i gode venners lag. Se jer omkring – og støj, når I generer mindst.


Ad 3, Regnskab

Regnskabet blev forelagt af Jens Kragh og kan desuden ses på www.grundroervig.dk  Regnskabet blev godkendt


Ad 4, Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen fik ved sidste generalforsamling bemyndigelse til at fortsætte med at finde den bedste og mest fremtidssikre løsning på Skernrendens udløbsproblemer. Pengene blev ikke brugt og bestyrelsen fik generalforsamlingens bemyndigelse forlænget et år. Beløbet er på 350.000 kr.


Ad 5, Budget og kontingent

Ud fra det fremlagte budget vedtog vi at holde kontingentet for 2010 uforandret på 1500,-kr.


Ad 6 Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag var ringet, mailet eller lagt i formandens postkasse


Ad 7, valg til bestyrelsen

I år var Kirsten Julie Hansen og Ulla Wraae på valg – begge blev genvalgt


Ad 8, valg af suppleanter

Henrik Dybdahl, Langesøvej 50, Sigrit Bilsted Pedersen, Isøre Tingvej 13, Hans Normann, Isøre Tingvej 8,

Jesper Møller, Isøre Tingvej 5, Jens Bierring, Hjerlsvej 6, og Jens Thalund, Langesøvænget 45. Alle blev genvalgt


Ad 9, valg af revisor og – suppleant

Poul Jeppesen blev genvalgt som revisor og Ole Hansen supplerer


Ad 10, eventuelt

Nogle beboere på Langesømosevej har spurgt om de evt. kunne være med i vores Grundejerforening, så de havde et sted "at blive hørt og få information igennem" og det kunne også set fra vores synspunkt være en fin idé, fordi vandet fra deres grunde ledes ud i vores drænsystem uden at de betaler, som vi andre gør. Vi giver dem besked om at de kan rette henvendelse, når de selv er nået til enighed.


referent Ulla Wraae og Kirsten Julie H, formandReferat fra generalforsamlingen 2008


55 medlemmer mødte op i solskinnet på Anneberg og både kendte og nye ansigter blev hilst hjertelig velkommen. Til alle kom en stor hilsen fra vores æresmedlem, Elise Thalund, som desværre ikke kunne deltage i mødet.


1Valg af dirigent

Ole Hansen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet videre.


2 Beretning fra bestyrelsen

Fra bestyrelsen var mødt: Kirsten Julie Hansen (formand & sekretær), Ulla Wraae (næstformand), Jens Kragh (kasserer)) Hans Normann (medlem) Henrik Dybdahl og Jens Thalund (suppleanter) Afbud fra Kim Styltsvig (medlem)


Kirsten fortalte, hvad der var sket i vores område siden sidste generalforsamling:


Travlt år med bro, regnskab, Naturfrednings spørgsmål, Skernrende-udløb og de juridiske aspekter der er forbundet hermed. Best. har søgt og fået velvillig og meget kyndig hjælp af Mogens Bach, Langesøvænget 52. TAK


Augustmødet med kommunen 2007:  Var stort og ikke så lokalt interessant, som vi er forvænte med dengang vi kun var Nykøbing-Rørvig kommune, men det er godt at Odsherred Kommune har taget idéen til sig. Et nøjere referat kan læses på http://www.odsherred.dk/page1178.aspx Hvor I også kan læse referatet fra mødet 9. 8 2008


Dræningen og Skernrenden udløbet på stranden udfor matr. nr 6h volder stigende problemer og hvor vi for blot få år siden måtte rense det 2-3 gange hver vinter, er vi i år nærmere de 10 gange. Det koster mange penge (90.000 kr indtil nu) og grundejerforeningen er som bekendt pligtig til at vedligeholde Skernrendens udløb i fjorden - se kendelsen her: www.grundroervig.dk/skernrenden.htm#1956                                             

Bestyrelsen har efter mange drøftelser taget kontakt til Carl Bro og via Jens Thalund fået udarbejdet et forslag til fornyelse og fremtidssikring af udløbet.


På generalforsamlingen gennemgik Jens Thalund forslaget, der har en overslagspris på ca. 300.000 kr. Beløbet skal fordeles mellem ejerne af de parceller, der afvander til udløbet. For vores forening bliver udgiften ca. 20 % af det samlede beløb.

Jens Thalunds præsentation med billeder af lignende løsninger, hvor er muffe skal beskytte udløbet mod indtrængende sand, gav anledning til en lang og frugtbar debat, hvor også en dyrere løsning, hvor vandet løftes og pumpes ud blev belyst.

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at fortsætte med at finde den bedste og mest fremtidssikre løsning med en max pris på 450.000 kr.


Vejene, der har været vejsyn hvor Odsherred kommunes afdeling PARK OG VEJ deltog sammen med Bent Kock og Kirsten Julie H. Vi talte om Langesøvej nord (det ikke asfalterede stykke) og den dårlige tilstand det er i og enedes om at spørge alle der via ejendomsskatten betaler vejbidrag til det stykke (dvs. alle, som benytter vejen for at komme frem til deres hus) om ikke det nu kunne være en idé at asfaltere for at opnå en vis konstant kvalitet af vejen. 67.000 kr. står lige nu på ”vejens konto”. Meningerne var delte, men alle var enige om at noget SKAL gøres. Som vejen er nu er den livsfarlig for cyklister og meget ubehagelig for bilister. Vi talte om:

Området skal bevare sit naturpræg

Måske bliver der kørt for hurtigt på asfalt

Chikaner kan nedsætte farten

Vejen kan repareres noget oftere

Asfalt kan være dyrt at vedligeholde

Hajtænder bør males ved Langesøvej/Skanse Tværvej

Bestyrelsen skal gå videre med idéerne


Vil du sende mig din mening om Langesøvej skal asfalteres eller ej?


Badebroen væltede i den meget tidlige efterårsstorm 15. september og den 16. Da bølgerne havde lagt sig bjærgede et par brave mænd resterne; men ødelæggelsen var stor og vi måtte købe for 13.000 kr. reservedele - og havde et meget stort arbejde (få hjælpere) med at sætte broen op igen i forsommeren 2008. Kom og vær med! Det er en hyggelig dag og en rigtig god måde at møde hinanden på.


Lidt af hver.  Mange gange har vi klaget over de løs-løbende hunde fra Paradisgården - og vi opfordrer til at vi selv viser et godt eksempel ved at holde vores egne hunde i snor. Tak.


Der er kommet en ny hjemmeside om Rørvigs glæder. www.SommerRørvig.dk

       

3 Regnskabet

Det reviderede regnskab blev uddelt, gennemgået af Jens Kragh og godkendt af alle fremmødte.


4 Forslag fra bestyrelsen

for at bestyrelsen kan handle og opfylde sin forpligtelse med Skernrenden er det nødvendigt at have en buffer-sum til rådighed og bestyrelsen foreslog derfor at der ekstraordinært og straks opkræves 1000, kr. per parcel. Dette blev vedtaget


5 Budget og fastsættelse af kontingent

Udgifterne for 2008 fremgår af regnskabet. Bestyrelsen foreslår at kontingentet bevares 1500 kr. om året. Dette blev vedtaget


6 Forslag fra medlemmerne Ingen forslag


7 Valg til bestyrelsen

Kim Styltsvig og Hans Normann var på valg. Kim ville gerne fortsætte mens Hans varmt anbefalede at Mogens Bach, Langesøvej 52 indtrådte i hans plads. Og således blev det. Tak til Hans for arbejdet og de hurtige svar!


Bestyrelsen for 2007-2008 ser sådan ud:


Formand & sekretær Kirsten Julie Hansen, Isøre Tingvej 7. Tel 59 91 98 72.

Holsts Have 6, 4500 Nykøbing Sjælland. Tel 59 91 24 77. 61 77 24 77

E-Mail kirstenjulie@hansen.mail.dk


Kasserer Jens Kragh, Hjerlsvej 7. Tel 59 91 98 76.

Enebærvej 15, 3500 Værløse. Tel 44 48 63 73.

E-Mail kragh01@webspeed.dk


Næstformand og referent Ulla Wraae, Solstien 18. Tel 26 25 84 88.

Halvtolv 20, 1436 København K. Tel 32 96 84 88.

E-Mail ullawraae@yahoo.dk


Medlem Kim Styltsvig, Langesøvænget 10.

Klausdalsbrovej 625, 2750 Ballerup. Tel 44 20 23 87.

E-Mail Kim.Styltsvig@Tryg.dk


Medlem Mogens Bach, Langesøvej 52. Tlf. 59 91 92 85.

Hegelsvej 27, 2920 Charlottenlund Tel 39 90 80 81.

E-Mail mobach@mail.dk


8 Valg af suppleanter

Henrik Dybdahl, Langesøvej 50, Sigrit Bilsted Pedersen, Isøre Tingvej 13 og Jens Thalund, Langesøvænget 45 ønskede at fortsætte, mens Hans Peter Hjerl, Hjerlsvej 11 ikke længere kunne være med. Tak til dig for dit arbejde!

Da vedtægterne giver mulighed for mange suppleanter og det er en rigtig god måde at være aktiv på, blev bestyrelsen i år udvidet med 3 nye suppleanter: Hans Normann, Isøre Tingvej 8, Jesper Møller, Isøre Tingvej 5 og Jens Bierring, Hjerlsvej 6. Hjertelig velkommen til jer alle.


9 Revisor og -suppleant

Poul Jeppesen, Solstien 10, suppleret af Ole Hansen, Langesøvej 42


10 Eventuelt

Igen, igen blev der bedt om grusbunker så de aktive selv kan fylde huller på vejene og en flov formand undskyldte og lovede at medlemmer selvfølgelig ikke selv skal betale for gruset, når de oven i købet er så søde at gøre et stykke arbejde for fællesskabet. Der kommer grusbunker på Isøre Tingvej, Langesøvænget og Hjerlsvej.

Der blev stillet spørgsmål om badebroen egentlig blev brugt af medlemmerne så det kunne forsvares at bruge så mange penge på den. Mange markerede at broen blev brugt og var til stor glæde.

Send en SMS til bestyrelsen, hvis du ser at vandet er steget på en grund 61772477


Afslutning

Dirigenten takkede alle fremmødte for et godt møde og generalforsamlingen var slut. 


Referent Ulla Wraae & Kirsten Julie HansenVelkommen til 1. møde i Odsherred Kommune 2007

Vi indleder igen mødet med en hurtig præsentationsrunde. Det er godt at få navne på ansigterne / ansigter på navnene.


1 Valg af dirigent

Ole Hansen bliver valgt som dirigent. Han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og giver ordet videre.


2 Beretning fra bestyrelsen

Fra bestyrelsen møder: Kirsten Julie Hansen (formand & sekretær), Hans Normann (medlem), Ulla Wraae (næstformand), Kim Styltsvig (medlem) og Jens Kragh (revisor-suppleant) Afbud fra: Bente Brünner (kasserer), Henrik Dybdahl, Hans Peter Hjerl og Siv Bilsted (suppleanter)


Kirsten fortæller, hvad der er sket i vores område siden sidste generalforsamling:


Augustmødet mellem kommunen og fritidshusejerne 2006: 

1 turisthovedkontor er flyttet til det nye torv i den brede ende af Algade

2.      Nordvestsjælland - Odsherred, Kalundborg og Holbæk Kommuner - skal udvikle helårsturisme med oplevelsespakker inden for cykling og vandreture, kunst og kultur, gourmet med anvendelse af lokale fødevarer og meget mere. VisitDenmark har udpeget området til helårsturistdestination. Aftalen indebærer et statsligt tilskud på 1,4 mio. kr. 3.      I Sundhedscenteret på NS sygehus er der stadig skadeklinik og akutbil

4.      Formand i Miljø og Teknik Henrik Jensen, Fårevejle Rådhus sagde bl.a.: Odsherred er Danmarks svar på Provence eller Sjællands Skagen med 33.000 fastboende og 25.000 sommerhuse. Udvalget har mange sager, som er interessante for os: affald, byggeri, septiktanke, havne, veje og stier, pasning og pleje af strande. Vi har 26 beskyttede naturområder, 38 fortidsminder, 50 km vandløb

5.      Mere ansvar vil blive lagt ud til de lokale Grundejerforeninger pga. det store arbejdspres i forvaltningen.

6.      Næste møde 4. august 2007 med de 350 sommerhusgrundejerforeninger.


Dræningen Efter den tørre sommer blev vinteren mild, men med megen nordvest storm og højvande og vores udløb sandede og ”tangede” til mange gange. 30. oktober var det ekstremt højvande og storm og bølgerne slog op på kysten ud for Hjerlsvej, så det lignede Vesterhavet – og nær havde taget vores badebro med til havs.  Højvande gør også at vandet stiger på grundene, fordi vandet ikke pumpes ud, men selv skal løbe ud i havet og ved Pumpehuset sejlede grundene og et større hul blev dannet. Det skal repareres så snart grundvandsstanden er lav nok, så denne sommers megen regn sinker arbejdet. Jeg er generelt bekymret for at vores system kommer til at koste os mange penge de kommende år. Henry Jakobsen ønsker, for at lette arbejdet med at rense udløbet, en ekstra rensebrønd tæt ved stranden til ca. 15 000 kr


Skernrenden der er i år opkrævet penge fra de parceller, der har deres dræning tilsluttet Skernrenden og udløbet i havet.


Badebroen sættes op af medlemmerne sidst i maj og tages ned sidst i september og Grundejerforeningen er begge gange vært ved en hyggelig tak-for-hjælpen-frokost, hvor familien Bjerregaard byder på hjerterum, regnly, øl og brændevin


Vejene Bådstien har naturen selv ordnet. Den er igen pæn og ikke tilgængelig for mange biler. Den sidste ende af Solstien er sat i stand. Der er fyldt huller på den lige strækning af Langesøvænget ulige numre og i svinget og for enden af vejen har de grundejere, der har bygget, sørget for at reetablere vejen.   


Vores egne veje – inkl. Hjerlsvej trænger til reparationer hist og her, men så længe dræningen tærer så meget på vores kapital, må vi spare på vejene, så vi får lagt bunker med stabilgrus på udvalgte steder, som I selv kan putte i de værste huller. Langesøvej skal kommunen vedligeholde, så klag på www.Odsherred.dk, når hullerne bliver for farlige.


Tidligere var der hajtænder ved udkørslen Langesøvej/Bentvedsvej. Bestyrelsen spørger kommunen, om de kan reetableres.


Før Bådstien plejer der at være en vendeplads. Den er blevet væk i byggeri og stirenovering. Den skal genskabes.


Hundene fra Paradisgården, som jævnligt skræmmer både rådyr og mennesker er igen blevet meldt til politiet


3 Regnskabet

Foreningens hidtidige kasserer, Bente Brünner, ønsker ikke at fortsætte arbejdet og er ikke til stede på generalforsamlingen, så det reviderede regnskab bliver meget velvilligt gennemgået af Jens Kragh, som også har udformet en tilrettet regnskabsoversigt, der bedre viser vores likviditet.

Der bliver stillet spørgsmål til det øgede elforbrug til pumperne. Det er opstået, fordi pumperne i en lang tid måtte køre konstant.

Regnskabet bliver godkendt.


4 Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag.


5 Budget og fastsættelse af kontingent

Udgifterne for 2008 skønnes at stige, så bestyrelsen foreslår at kontingentet forhøjes til 1500 kr. om året.

Hvis vejrguderne vil være lidt hjælpsomme, kan vi spare op til at kunne vedligeholde drænsystemet i stedet for at skulle lave nødhjælps aktioner, når det bryder sammen. Generalforsamlingen vedtager at kontingentet forhøjes til 1500 kr.


6 Forslag fra medlemmerne: Ingen


7 Valg til bestyrelsen

I år er Kirsten, Bente og Ulla på valg. Kirsten og Ulla bliver valgt, men Bente ønsker ikke genvalg og Jens Kragh bliver opfordret til at stille op – og bliver valgt.

Bestyrelsen for 2007-2008 ser sådan ud:


Formand & sekretær Kirsten Julie Hansen, Isøre Tingvej 7. Tel 59 91 98 72.

Holsts Have 6, 4500 Nykøbing Sjælland. Tel 59 91 24 77. 61 77 24 77.

E-Mail kirstenjulie@hansen.mail.dk


Kasserer Jens Kragh, Hjerlsvej 7. Tel 59 91 98 76.

Enebærvej 15, 3500 Værløse. Tel 44 48 63 73.

E-Mail kragh01@webspeed.dk


Næstformand Ulla Wraae, Solstien 18. Tel 26 25 84 88.

Halvtolv 20, 1436 København K. Tel 32 96 84 88.

E-Mail ullawraae@yahoo.dk


Medlem Kim Styltsvig, Langesøvænget 10.

Klausdalsbrovej 625, 2750 Ballerup. Tel 44 20 23 87.

E-Mail Kim.Styltsvig@Tryg.dk


Medlem Hans Normann, Isøre Tingvej 8. Tlf. 48 48 00 72.

Ved Store Dyrehave 2, 1.tv, 3400 Hillerød Tel 48 48 00 72.

E-Mail hnormann@post5.tele.dk


8 Valg af suppleanter

Henrik Dybdahl, Langesøvej 50, Sigrit Bilsted Pedersen, Isøre Tingvej 13 og Hans Peter Hjerl, Hjerlsvej 11 og Jens Thalund, Langesøvænget 45, vil gerne være med og bliver valgt.


9 Revisor og -suppleant

Birgit Andersen, som har været vores trofaste revisor i rigtig mange år, ønsker ikke at fortsætte – og vi sender dig en varm ♥ tak for din store indsats.

Som revisor bliver valgt: Poul Jeppesen, suppleret af Jesper Møller. Velkommen til arbejdet og tak! fordi I vil være med.


10 Eventuelt

Der er stiftet en ny forening til bevarelse af Rørvigs miljø. Bestyrelsen opfordres til at melde Grundejerforeningen ind.

Der har rundt omkring været problemer, fordi nogle bruger andres affaldsposer, og vi så kommer op til fyldte poser.

Lad være med at bruge naboens poser, hvis I ikke har en aftale om det.


Næste års generalforsamling søndag 20. juli 2008.


11 Afslutning

Dirigenten takker alle fremmødte for god ro og orden og generalforsamlingen er slut. 


Referent Ulla Wraae & Kirsten Julie Hansen


Grundejerforeningen Langesøvænget. (Tilrettet regnskabsoversigt ikke revideret)


Driftsregnskab 2006_______ Indtægter_____________________Udgifter                                                              2006                2005                   2006                   2005


Kontingent                            89.200,00          63.650,00

Renter bank                                 10,07                 21,82

Skernrenden                                                                                         75.069,18        51.120,11

El                                                                                                          10.962,76         4.348,48

Porto og gebyrer                                                                                         742,00           906,50

Porto og gebyrer                                                                                         495,00

Reparationrørledning                                                                                                   60.877,62

Badebro                                                                                                                         1.000,00

Generalforsamling                                                                                                          2.150,00

Generalforsamling                                                                                       700,00

Fritidshus sammenslut.                                                                                                      350,00

Frokost badebro                                                                                                              1.875,00

Frokost badebro                                                                                      1.875, 00

Diverse (gaver)                                                                                                                   474,00

Græsslåning__________________________________________________________1.875,00


I alt                                       89.210,07          63.671,82                       89.843,94         124,976,71


Underskud                               633,87                 61.304,89


Balance_________________ 89.843,94____ 124.976,71_______________ 89.843,94____ 124,976,71


Status 31.12.2006_________ Aktiver______ Aktiver__________________ Passiver_____ Passiver

                                                2006                2005                                      2006                 2005 

Kontant                                   356,87            766,87

Bank                                      2813,97           (32,16)

Til gode kontingent                 19.200,00

Til gode Skernrenden             49.612,50

Gæld til K.J.Hansen                                                                                         9.804,95

Gæld til K.J.Hansen                                                                                         3.070,00

Egenkapital_________________________________________________  59.108,39

Balance                                71.983,34                                                          71.983,34 


Budget_________________ Indtægter       Udgifter

Kontingent                            90.000

Skernrenden                                                  80.000

Pumpestation                                                30.000

Vejvedligeholdelse                                       15.000

Andet_______________________________5.000


I alt                                      90.000             130.000

 


Kommentar:

Poseringerne med kursiv er ikke revideret, med indkomne efter revisionens gennemgang. Udgifterne til Skernrenden godtgøres for hovedpartens vedkommende med gennemsnitlig et års forsinkelse, og kræver i mellemtiden likviditet.

Egenkapitalen har ikke tidligere været opgjort på traditionel vis og periodiseringerne er usikre. Udgifterne til Skernrenden burde periodiseres.

 


Referat fra generalforsamlingen 16. juli 2006 på Odsherred Teatercenter, Annebergparken


Velkomst til de 40 medlemmer som var mødt


Ole Hansen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet videre.


2 Beretning fra bestyrelsen


Fra bestyrelsen var mødt: Kirsten Julie Hansen (formand & sekretær), Bente Brünner (kasserer), Hans Normann (medlem), Ulla Wraae (næstformand), Kim Styltsvig (medlem) Henrik Dybdahl (suppleant). Hans Peter Hjerl og Siv Bilsted P og Jens Thalund var ikke til stede.


Kirsten fortalte, hvad der var sket i vores område siden sidste generalforsamling


Der blev holdt en ekstra generalforsamling 7. august 2005 og vores nye vedtægter blev endeligt vedtaget – og er sendt til jer alle.

Ved det årlige August-Møde med kommunen blev der talt om Nykøbing Havn og de spændende projekter med kanalhuse, feriehuse og Artisenatet.

Sammenslutningen af fritidshusejere i Nyk-Rørvig har foreslået at der anskaffes en ambulancehelikopter, da trafikken til Holbæk ofte er så kaotisk, at det er livstruende, hvis en akut ramt person skal køres ad landevejen.

Fra Teknik & Miljø fik vi vist de elektroniske kort, der ligger på www.nrk.dk . De er meget instruktive og brugbare, men kan ikke bruges ved problemer med skellenes beliggenhed.

Også de evigt tilbagevendende problemer med vedligeholdelse af fælles grøfter og veje blev taget op, og kommunen fastslog at det er en sag mellem ejeren af vejen, bygherren og dem, der arbejder for ham og at vejene altid skal reetableres efter tung kørsel.


Lyngen ved Kongestenen er igen blevet renset for birk og fyr.


Dræningen Bestyrelsen har rettet henvendelse til de ejere på Bendtvedsvej, hvis grunde drænes via vores system med en opfordring til at tilslutte sig Skernrenden, hvis de stadig ønsker dræningen. Og de to berørte lodsejere har tilsluttet sig.


Badebroen blev sat op sidst i maj. Broen tages på land lørdag 30. september 2006 kl. 10 og vi glæder os til igen at se rigtig mange hjælpende hænder.


Vejene. Ved vejsynet med kommunen første lørdag i maj enedes man om at Langesøvej nord skal skrabes og tromles og den store rod, som har givet Langesøvej syd et gevaldigt bump er nu endelig blevet fjernet. Dejligt!


Renovation. Jeg tillader mig at gentage dette fra sidste år – fordi det er evigt aktuelt: Det er kun de autoriserede sække, der hentes. Vi beder jer, der lejer ud eller selv producerer meget affald om ikke at stille sorte plastsække ved siden af stativet. Rævene river poserne itu og affaldet spredes ud over det hele. Officielle ekstra poser kan købes på Vangen for 31 kr. og de tages med, når det øvrige affald hentes. Hvis affaldet slet ikke afhentes, som det bør, skal I ringe man-fre 8-16 til HCS 59 91 11 29. Læs mere på www.nrk.dk Teknik & Miljø. Pensionister kan få hjælp til at få kørt storskrald væk ved at henvende sig til kommunen 59 98 01 40.


Bådstien I vinterens løb blev Bådstien kørt i stykker pga. byggeri, fældning af træer mv. Stien er nu retableret af ham, der havde skadet den, men så grundigt at den nu ligner en vej og ikke en smuk sti og vi frygter nu at flere biler vil finde stien og bruge den som en let adgang til fjorden (og vores grundstykke og badebro). Vi talte om forskellige muligheder for at forhindre dette: opsætning af chikaner, fjernelse af noget af stabilgruset – eller det alt sammen, så stien igen bliver smal, plantning af et par buske, gravning af en afvandingskanal tværs over stien. Og konklusionen blev at bestyrelsen skal finde en løsning, der forhindrer bilkørsel, så vi igen kan glæde os over Bådstien, som havde stor naturværdi.


Solstien. Også den er slidt efter vinterens vand og sne og et nybyggeri og bilerne har svært ved at køre på den fordi de støder undervognen på den høje rabat i midten af vejen. Bestyrelsen kigger på vejen og finder en løsning med de implicerede parter.


Langesøvænget ulige numre har det heller ikke godt. Grundejerforeningen betaler grus i hullerne på det lange, lige stykke, men i svinget og for enden af vejen må dem, der har fået bygget, reetablere vejen.


Hundene fra Paradisgården hvis I bliver generet af dem, så kontakt politiet i Nykøbing – og giv også lige formand Kirsten et praj, så jeg ved, hvad det drejer sig om, hvis politiet kontakter mig 59 91 98 72.


Skernrenden vi talte igen om hvorfor og hvem, der er tilknyttet vores afvandingssystem og det overraskede flere, at der drænes fra langt ude på Korshage. Hvis nogen af jer, der ikke var på generalforsam-lingen vil vide mere så send mig en mail og jeg skal give jer kopi af Landvæsenskendelsen, som ligger til grund for det hele.


3 Regnskabet

Det reviderede regnskab blev gennemgået af Bente Brünner. Det har været et dyrt år, fordi pumperne skulle repareres og det elektriske system, der styrer pumperne måtte totalt fornyes efter lynnedslaget sidste år. Nu er vi igen godt kørende (pumpende) og får en god del penge igen, når medlemmerne i Skernrenden i år får betalt deres del af udgifterne.

Regnskabet skal nu digitaliseres og moderniseres, så vi kan betale via Betalingsservice. Lettere for både medlemmer og kasserer.

Regnskabet blev godkendt.


4 Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag.


5 Budget og fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingentet holdes uforandret på 1200 kr. om året


6 Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag.


7 Valg til bestyrelsen

Kim Styltsvig og Hans Normann var på valg og blev genvalgt.


9 Revisor og -suppleant

Birgit Andersen blev genvalgt og Jens Kragh, lovede at supplere.


10 Eventuelt

Det blev foreslået at bestyrelsen skulle kontakte politimesteren for at få opsat hastigheds-begrænsnings-skilte på Langesøvej. Der køres alt for stærkt! Max er 50 km/timen. Måske skulle vi selv gå foran ved altid at køre roligt?


Afslutning:

Dirigenten takkede alle. Formanden takkede dirigenten. Og generalforsamlingen var slut.


Mens frokosten blev rettet an fik vi en lille rundvisning på Odsherred Teatercenter, som meget velvilligt havde givet os lov til at holde vores generalforsamling i deres smukke og spændende lokaler. Tak for det!


Referent Kirsten Julie Hansen

Rørvig 27. august 2006