Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter/Love vedtaget 2021


§ 1 Navn:

Foreningens navn er ”Langesø Grundejerforening og Vejlaug”. Dens hjemsted er Odsherred kommune. Dens område udgøres af matr.nr. 5cø, 6r, 6q og 6s, Rørvig By og Sogn udstykkede ejendomme, således som de fremgår af den i 1968 udfærdigede udstykningsplan. Foreningens adresse er formandens.


§ 2 Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder navnlig at forestå anlæg og vedligeholdelse af pumpeanlæg, veje, stier, fællesareal og badebro.


§ 3 Medlemmer

Enhver ejer af de i § 1 angivne ejendomme har ret og pligt til stedse at være medlem af grundejerforeningen, jf. den på ejendommen tinglyste deklaration af 12. september 1968. Herudover kan foreningens generalforsamling træffe beslutning om at optage ejere af andre ejendomme, hvis en sådan optagelse er forenelig med foreningens interesser.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion eller udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtrædelse for sælgeren og indtræden for køberen skal ske senest 21 dage efter handlens indgåelse og skal fremsendes til foreningens formand.

Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance er pligtig til at udrede det skyldige beløb.

Skifter et medlem bopæl, er vedkommende pligtig til inden 21 dage at sende meddelelse til sekretæren om den nye adresse.                                                                 

§ 4 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.

Kontingentet betales årlig forud og forfalder til betaling den 1. februar. Indbetales kontingentet ikke inden udgangen af forfaldsmåneden tillægges et gebyr på 100,- kr. per parcel + 1% i rente per påbegyndt måned fra og med forfaldsmåneden. Der betales kontingent for hver parcel et medlem er ejer af.


§ 5 Generalforsamling, valgprocedurer

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har en stemme for hver parcel vedkommende er ejer af. Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Såfremt blot et medlem kræver det, skal afstemningen ske skriftligt.

Til vedtægtsændringer kræves det at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme og beslutningerne skal tages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden for en måned med mindst 8 dages varsel til en ny general-forsamling, på hvilken, der uden hensyn til de fremmødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.


§ 6 Fuldmagt

Et medlem, der ikke er til stede på generalforsamlingen er valgbar til foreningens tillidsposter, når vedkommende skriftligt til bestyrelsen har erklæret sig indforstået hermed. Det er tilladt ved skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere af og overdrage sin stemmeret til et andet medlem; dog kan intet medlem repræsentere mere end to stemmer.


§ 7 Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år på Sjælland inden udgangen af november måned og indkaldes ved e-mail/ brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:


Valg af dirigent

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Forslag fra medlemmerne

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt sendes til bestyrelsen.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der skal behandles, og i tilfælde af vedtægtsændringer skal ændringsforslagenes ordlyd angives.

På generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser om emner, der er optaget i den dagsorden medlemmerne har modtaget.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller hvis mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel med angivelse af de emner, der skal behandles.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringen meddele hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.


§ 9 Virkning af beslutninger

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og evt. indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmer er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtig til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være sig økonomisk eller anden art – ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.


§ 10 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Hvert andet år (ulige) vælges 3 medlemmer og hvert andet år (lige) vælges 2 medlemmer. Der vælges endvidere for ét år ad gangen mindst en bestyrelsessuppleant, en revisor samt en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsesmøder afholdes, når et eller flere bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden. Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelses-møderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skrives referat af bestyrelsesmøderne, og dette sendes til bestyrelsens medlemmer og suppleanter. Referatet underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller ude af rådighed over sit bo, indtræder en suppleant, hvis funktionstid dog udløber ved næste generalforsamling.


§ 11 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

2 af bestyrelsens medlemmer - hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden - tegner foreningen i alle anliggender.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, fx revisor, advokat eller kontormedhjælp, ligesom bestyrelsen er berettiget til at ansætte lønnet medhjælp til opsyn med og vedligeholdelse af pumpeanlægget.


§ 12 Økonomi

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle foreningens udgifter. Udgiftsposter på mere end 2000,- kr. må ikke afholdes uden forudgående godkendelse af formanden eller næstformanden. Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal stå på en bankkonto.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet forelægges bestyrelsen inden den 1. maj. Regnskabet videreekspederes til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 14 dage til at gennemgå regnskabet og levere det tilbage til formanden med evt. bemærkninger. Regnskabet skal foreligge færdigt og revideret til udsendelse med indkaldelsen.


§ 13 Ved byggeri og lignende

Hvis der sker skader på veje, stier, rabatter, overkørsler eller ledningsanlæg i forbindelse med byggeri og jord- eller gruskørsel, er den grundejer, for hvem arbejdet udføres, forpligtet til at udbedre dem. Såfremt det ikke sker umiddelbart efter færdiggørelsen af byggeri mv., har foreningen ret til at få skaden udbedret på grundejerens regning. De af foreningen afholdte udgifter vil blive opkrævet umiddelbart efter arbejdets udførelse.


§ 14 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske med Odsherred kommunes godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens nettoformue anvendes til formål inden for grundejerforeningens område..