Kendelser

Kendelser


Se kort over de parceller, der afvander til Skernrenden.

Og kendelserne fra henholdsvis 1956, 1967 og 1988, som drejer sig om fordelingen af udgifterne til Skernrenden og det seneste notat om partsdelingen fra Odsherred kommune 5.marts 2008


U D S K R I F T af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN LANDVÆSENSKOMMISSIONEN

FOR VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE.

År 1988 den 30. december kl. 9,00 blev Landvæsenskommissionen for Vestsjællands Amtskommune sat på Kriminaldommerkontoret i Holbæk af formanden, pens. kriminaldommer Schiønning, Holbæk.

Som protokolfører fungerede overassistent Sv. Erik Kristoffersen, Holbæk.


Der foretoges:

Luk. 14/1988:      Fordeling af udgifter til vedligeholdelse af Skernrendens udløb i Isefjorden. Bilagene 1 - 36 var til stede.


Ingen var tilsagt eller mødt.


Der fremlagdes udkast til kendelse (Bilag 371 og 372). Der afsagdes straks sålydende

KENDELSE  (se kendelsesprotokollen ) Sagen sluttet.


Mødet hævet.


Schiønning


LANDVÆSENSKOMMISSIONEN FOR VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE

Fremlagt i Landvæsenskommissionen for Vestsjællands amtskommune den 30 dec.1988


Kendelse af 30. december 1988 i sag nr. 14/1988 om fordeling af udgifter til vedligeholdelse af Skernrendens udløb i Isefjorden.


Ved skrivelse af 10. august 1988 har Nykøbing-Rørvig kommune indbragt spørgsmålet om fordelingen af udgifterne til vedligeholdelse af Skernrendens udløb i Isefjorden for landvæsenskommissionen. Det hedder i kommunens ovennævnte skrivelse bl.a.:


"...Ved landvæsensnævnskendelse nr. 241 af 30.6.56, ændret 15.9.56 (bilag 2 a) pålægges lodsejere langs en grøft ved Korshage at deltage i vedligeholdelse af udløbet i Isefjorden med bidrag i forhold til det tilgrænsende areals størrelse.


Ved landvæsensnævnskendelse nr. 479 af 31.8.67


(bilag 2 b ) afsagt i forbindelse med afvandingsprojekt for matr. nr. 5 a, 6 a og 23 a flyttes udløbet mod nord.


Efter 1956 og til dato er der endvidere sket en del udstykninger og matrikulære ændringer, uden at der dog er foretaget ajourføring af bidragsfordelingen.


2


Efter anmodning fra Langesøvængets Grundejerforening, der forestår vedligeholdelsen af udløbet (i henhold til kendelse nr. 479) har kommunen udarbejdet forslag til en revision af fortegnelsen.


På baggrund af de mange matrikulære ændringer og udstykninger, der er sket gennem årene, ses det ikke at være muligt, blot af foretage en omfordeling af de oprindeligt berørte ejendommes bidrag, ligesom enkelte ejendomme (bl.a. 18 x) savnes i kendelsen fra 1956.


Kommunen har derfor foreslået en fordeling ud fra de oprindelige retningslinjer, men således, at det er de nuværende bredejere, som pålignes parter i henhold til ejendommenes arealer.


For Langesøvænget Grundejerforening, der består af parceller af matr. nr. 5 a, 6 a og 23 a er partstal fastsat uændret som for disse. Fra Korshage Grundejerforening er der ved brev af 8.1.1988 (bilag 7) modtaget indsigelse, hvorefter fordelingen bør omfatte alle parceller i grøftens opland efter 1956-kendelsen.


Imod dette taler imidlertid, at det ikke er muligt at definere oplandet for ejendommen matr. nr. 18 g m.fl. (16 i, 18 g, 18 al, 8 1), der dækkede en stor del af området, og i 1956-kendelsen fik tildelt parter efter et reduceret areal, og hvorfra der senere er blevet udstykket en række selvstændige ejendomme. Flere af disse parceller ligger desuden fjernere fra grøften end en del ejendomme, udstykket før 1956, som altså ikke ved kendelsens afsigelse var bredejere og derfor ikke bidragydere.

 


3


Endelig kan det oplyses, at der (mundtligt) er udtrykt ønske om, at landbrugsarealers bidrag nedsættes i forhold til sommerhusgrundene. Det vedrører bl.a. matr. nr. 8 a, 11 c, 18 a m.fl..."


I skrivelse af 3. december 1988 til landvæsenskommissionen har Korshage Grundejerforening v/formanden, landinspektør N. H. Sandbolt nærmere redegjort for sine synspunkter. Det er i skrivelsen bl.a. anført:


"...Det er Grundejerforeningens opfattelse, at kendelserne ikke indeholder alle vandlidende arealer inden for Skernrendens opland.


Vedrørende Korshagearealernes andele kan jeg godkende omfanget af de i partsfordelingen nævnte ejendomme bortset fra, at matr. nre 18-an og 18-ar bØr medtages, idet nævnte ejendomme grænser umiddelbart op til Skernrenden. Videre bør matr. nre 8-ek og 8-el, der begge grænser mod Skernrenden, medtages.


Uden for Korshage Grundejerforenings området bør følgende ejendomme, der ikke er nævnt i NykøbingRørvig kommunes partsfordeling, medtages:


Matr. nr. 19-db, 19-dc, 19-dd, 19-de og 19-df, alle udstykket fra matr. nr. 19-aq i 1974. Parcellerne er beliggende ved Langesølodden, matr. nre 13-u, 13-x, 13-y, 13-ap, og 13-aq samt 13-ai, 13-ak, 13-ao og 13-æ, alle beliggende ved Langesømosevej.


Videre bør matr. nre 13-u, 23-at og del af matr. nr. 6-a, beliggende umiddelbart øst for Myntestien medtages, (arealerne er ikke sommerhusparceller).


På disse arealer findes grøfter og rørledninger, der fører vand til Skernrenden ad en mindre grøft beliggende i den sydlige side af Langesøvej.


4


Endelig bør vejarealerne medtages i fordelingen.


Det er min opfattelse, at hele oplandsproblemet bør gennemgås nærmere af sagkyndige, forinden en ny kendelse afsiges...."


I anledning af, at kommissionen må konstatere, at der ikke har kunnet opnås enighed om fordeling af udgifterne til vedligeholdelse af udløbet af Skernrenden, holdt landvæsenskommissionen møde i sagen den 9. december 1988.


Kommissionen bestod af formanden, pens. kriminaldommer Schiønning, Holbæk, og medlemmerne, gårdejer Gunner Nielsen, Gudmindrup, og gårdejer Jørgen G. Christensen, Kr. Eskildstrup.


Sekretær var kst. dommer Sv. Erik Hansen, Nykøbing Sj. og teknisk sagkyndig var landinspektør Jens Bruun Andersen, Hillerød.


For Nykøbing-Rørvig kommune mødte ing. T. Skov.


Grundejerforeningen Langesøvænget mødte ved bestyrelsesmedlemmerne Carl Pedersen og Jagd og Korshage Grundejerforening ved formanden N. H. Sandbolt. Langesømosevej Grundejerforening mødte ved formanden F. L. Paulsen.


Lodsejerne mødte endvidere som anført i kommissionens protokol.


Ing. T. Skov redegjorde for den indbragte sag. Kommunens tekniske udvalg har vedtaget en ny partsfordeling, som er en regulering af partsfordelingen bestemt i landvæsensnævnskendelse fra 1956. Efter den nye partsfordeling pålægges det de nuværende bredejere at deltage i betaling af udgifterne ved vedligeholdelse af udløbet efter de principper, som er benyttet i kendelsen fra 1956.Sandbolt henviste til sit brev til landvæsenskommissionen, dateret 3. december 1988. Korshage Grundejerforening mener, at ikke blot bredejere, men alle lodsejere inden for Skernrendens opland bør betale til vedligeholdelsen af udløbet i

 


5


Isefjorden. I alt fald bør også de matr. nr.e, der er anført i brevet af 3. december 1988, bidrage til vedligeholdelsen. Dette gælder også matr. nr. 18-æ. Følges kommunens vedtagelse, er det ikke logisk at medtage matr. nr. 18-ai, men ikke matr. nr.e 8-ek og 8-el.


Jagd udtalte, at Grundejerforeningen Langesøvænget støtter påstanden fra Korshage Grundejerforening. Grundejerforeningens henvendelse til kommunen skete ud fra et Ønske om at få en mere tidssvarende bidragsfordeling. Vedligeholdelsesudgifterne svinger fra år til år, men der budgetteres med 5.000 - 6.000 kr. pr. år. Søren Pallesen udtalte, at hans mandanter er enig i det meste af, hvad Korshage Grundejerforening har anført. Ved bidragsfordelingen bør man ikke alene medtage bredejerne, men alle som har nytte af eller interesse i vedligeholdelse afudløbet.Kirsten Legaard oplyste, at matr. nr. 23-at er en fredet mose, som ikke skal afvandes, hvorfor dette matr. nr. ikke bør betale bidrag til vedligeholdelse af udløbet.


Kommissionens bemærkninger og bestemmelser:


Kommissionen kan tiltræde, at andre end bredejerne og lodsejerne i Langesøvængets Grundejerforening har nytte af og interesse i, at udløbet af Skernrenden vedligeholdes. Kommissionen skønner, at der vil være uforholdsmæssig store udgifter ved at fastlægge oplandet for vandløbet og udfinde en ligelig partsfordeling til alle matr.numrene i et sådant opland. Det skønnes også, at administrationen, herunder bidragsopkrævning blandt omkring 200 matr. nr. inkl.. områdets private veje, vil blive uforholdsmæssig besværlig henset til udgifternes samlede størrelse. Det er dog kommissionens opfattelse, at de yderste ejendomme, hvorpå udløbet er beliggende, også bør deltage i vedligeholdelsen på samme måde som øvrige bredejere betaler bidrag efter ejendommenes nettoareal. Af disse grunde, samt da den nuværende partsfordeling hviler på et forlig indgået i 1956 og fornyet i 1967, finder kommissionen at kunne stadfæste Nykøbing-Rørvig kommunes forslag om ny partsfordeling, dog med følgende ændringer:

 


6


matr. nr. 18-ap tildeles 0,2 parter


matr. nr. 18-ai tildeles ingen parter matr. nr. 8-el tildeles 0,2 parter matr. nr. 8-ek tildeles 0,2 parter matr. nr. 6-h tildeles 0,7 parter matr. nr. 6-u tildeles 0,3 parter,


idet samtlige bredejere herefter, ifølge de oplysninger som er tilgået kommissionen, er sat i bidrag.

Den samlede partsfordeling er herefter således Rørvig by, Rørvig ha/parter


matr. nr. 16-z, del af 18-a, 18-d 7,8

matr. nr. 18-by 1,2

matr. nr. 18-aØ 0,3

matr. nr. 18-ba 0,6

matr. nr. 18-ap 0,2

matr. nr. 18-be 13,0

matr. nr. 18-br 0,4

matr. nr. 18-bb 0,2

matr. nr. 18-bp 0,7

matr. nr. 18-x 0,6

matr. nr. 18-ca 0,7

matr. nr. 18-cu 0,2

matr. nr. 18-ct 0,2

matr. nr. 18-cs 0,2

matr. nr. 8-a (del af) 4, 4,3

matr. nr. 8-el 0,2

matr. nr. 8-ek 0,2

matr. nr. 11-c 2,3

matr. nr. 8-d 2,2

matr. nr. 16-e 5,3

matr. nr. 20-v 1,5

matr. nr. 13-ar 0,2

matr. nr. 13-ad 0,1

matr. nr. 13-ø 0,2

matr. nr. 13-bx 0,3

matr. nr. 8-dq 0,3

matr. nr. 8-eq 0,2

matr. nr. 6-h 0,7

matr. nr. 6-u 0,3

 


7


Langesøvængets Grundejerforening omfattende parceller af matr. nr. 5-a, 6-a og 23-a. (Del af bidrag til pumpelaget) 10,7


Parter Ialt 55,3


Ved eventuel senere udstykning fordeles stamejendommens partstal imellem de udstykkede parceller i forhold til arealer.


T H I BESTEMMES:


Udgiften til vedligeholdelse af Skernrendens udløb i Isefjorden, herunder ledningens sidste 50 m, betales af lodsejerne efter foranstående partsfordeling.

Udgifterne ved sagens behandling for landvæsenskommissionen betales forskudsvis af Langesøvængets Grundejerforening, som fordeler udgifterne blandt de matr. nr.e, som herefter skal

bidrage til vedligeholdelsen af udløbet, efter den nye partsfordeling.


Kommissionens kendelse om partsfordeling vil ved Nykøbing-Rørvig kommunes foranstaltning være at tinglyse på de matr. nr.e, som herefter skal betale bidrag. Udgifterne herved betales af lodsejerne efter den nye partsfordeling.


Schiønning

Jørgen G. Christensen

Anke af kendelsen kan inden 8 uger ske til Overlandvæsenskommissionen for II. område, Bredgade 59, 1260 København K.

 


Neden for følger kendelsen fra 1967

7


UDSKRIFT af

landvæsensnævnets protokol for Nykøbing Sj. retskreds sag nr. 479.

 


År 1967 den 25. juli, kl. 9,30 afholdt landvæsensnævnet for Nykøbing Sj. retskreds møde på Sognegården i Rørvig.

Der behandledes sag nr. 479.


Som fast formand fungerede gdr. Daniel Danielsen, Nakke og som nævnsmænd gdr. Niels Petersen og gdr. Kjeld Jensen, Rørvig. Sidstnævnte deltog ikke i mødet på grund af sygdom.


Der behandledes to sager:


1. Anmodning om tilladelse til at forlægge udløb af vandløb ved Isefjorden i forbindelse med kunstig afvanding fra et areal af matr. nr. 6a og 5a, m.fl. Rørvig by og sogn.


Anmodning herom var fremsendt af den projekterende, konsulent Kr. Hemmingsen, Hørve. Sagens bilag I.


2. Klage vedrørende mangelfuld oprensning af vandløbet, der er beliggende nord for Matr. nr. 6a, m.fl. og som fortsætter over matr. nr. 6a, m.fl. og har udløb til Isefjorden. Bilag II.


Landvæsensnævnet havde i anledning af klagen modtaget en fortegnelse fra, Rørvig kommune, over de i sagerne interesserede lodsejere. Bilag III. Herefter var følgende lodsejere indvarslet:


Matr. Nr


Navn 6q Finn Hjerl-Hansen, Hørsholm


23a, 23l Svend Erik Petersen, Rørvig


13ar Kaj Andersen, Brønshøj


20v A/S Finestigo v/ I/S Hahns Enke, København K


19aq Jens Kragh J.V. Friis, v/ Poul Bergsøe & Søn A/B, Landskrona Sverige


21r, 21p Kbhvns. Kommunelærerforenings Feriekoloni "Skansen", v/ hr. Em Eklund, København F


11k, 12f, 15h Gladsaxe Kommunelærerforening "Isøre" v/ hr. Mogens Andresen, Søborg


8bb Anker Andersen, Søborg


18bn P.A. Heegaard-Poulsen, Virum


18cc Ib Thorlacius, Nykøbing Sj.


18be A/S Korshage v/ hr. Helge Nielsen, København K


18a, 16z Fru Rotwill, "Sømærket", Vedbæk


18m, 18n Helge Nielsen, Hellerup


18o Helge Nielsen, København K


18p, 18q V. Bitsch, København Ø


18r Svend Linhardt, København NV


18bm Holger M. Kisling, Hillerød


18ca Henry Nielsen, Søborg


18x, 18y P.M. Frandsen, Gentofte


18bp C. Juel, Hellerup


18ar, 18bb Kn. V. Kaj Petersen, Hellerup


18an, 18ax Preben Vinding, Virum


18br Fru Ingelise Anker Hansen, Kgs. Nytorv


18ap, 18i Uffe Bach, Vanløse


18ba, 18aø Fru Inger Ludvigsen, Vanløse


18bv N.H. Sandholt, Birkerød


6r Dyrlæge Isbrandtsen, Højby, Mogens Petersen, Birkerød


18g A/S Korshage, Silkeborg


18ad, 18ae Fru Helga Bjarne Jensen, Holbæk


8a Henry Jacobsen, Rørvig


6d, 8k, 11c E. Aa. Knud Hansen, Rørvig


20a Jens Peter Kjeld Jensen, Rørvig


13y Kaj Andersen, Brønshøj


5a Peter N. Larsen, Rørvig


6a Hans A.E.S. Petersen, Rørvig


23a, 23l Svend Erik Petersen, Rørvig


19k Københavns Kommunelærerforening, v/ Em. Eklund, København


16e, 16f Københavns Kommunelærerforenings feriekoloni, "Nørrevang", København S


13ø Børge Christensen, København F


13ad Erik G. Hansen, Roskilde


13ac Hans Børge Skaarup, Virum


8an Edmun Bentved, Kastrup


8az Chr. Jensen, Brønshøj


Mødet var averteret i Holbæk Amts Venstreblad og Sjællands Tidende og Sjællandsposten Aktuelt, ligesom der til hver lodsejer var fremsendt indkaldelse ved anbefalet. Brev.

Formanden konstaterede mødets lovlige indvarsling. Ingen havde indvendinger mod landvæsensnævnets habilitet til at behandle sagen. De fremmødte blev afkrydset på indvarslingslisten. Foruden de ovennævnte bilag blev følgende bilag fremlagt:


Bilag IVOversigtskort for kunstig afvanding

Bilag VLængdeprofiler for samme

Bilag VIProjekt med beskrivelse og overslag

Bilag VIIUdskrift af landvæsensnævnets kendelse af 30.6.56. Sag 241

Bilag IIXUdskrift af landvæsensnævnets kendelse af 15.9.56. Sag 241

Bilag IXSkrivelse af 24.7. fra A/S Korshage

Bilag XOversigtskort over vandløb over Korshage-Langesø

Bilag XILængdeprofil over samme

Formanden meddelte nærmere om årsagen til mødets afholdelse og gav et resume af følgende kendelser. Bilag VII og IIX ;

 


3


År 1956 den 16. juni afholdtes møde i landvæsensnævnet for Nykøbing retskreds hos gdr. Keld Jensen, Nørrevang, Rørvig.


Som formand fungerede gdr. Sv. Andersen, Stenstrup og som nævns mand Daniel Danielsen, Nakke.


Der foretoges sag nr. 241 ang. begæring fra gdr. Keld Jensen, Nørrevang om oprensning af to åbne grøfter, den ene udgår fra "Korshageselskabets" jorder matr. nr. 18g, m.fl. løber mod syd over matr. nr. 18a, 18d, 8a, 19k, 16e, m.fl. 11c, 20a, 13y, 13ø, 13ad, 13ac, 23a, 5a, 6a, 8az, 8an og 8i, hvorfra den i en lukket ledning har udløb til Isefjorden.


Den anden grøft begynder på matr. nr. 5a tilhørende gdr. Peter Larsen, løber over matr. nr. 6a og videre i skellet mellem 6a eg 23a til ovennævnte grøft.


De interesserede lodsejere var indkaldt ved anbefalet brev og var nødt som afkrydset på indvarslingslisten.


Sagen drøftedes og flere lodsejere havde ordet, men da ikke alle var mødt, kunne der ikke opnås forlig i sagen, hvorfor nævnet lørdag den 30. juni kl, 19.30 hos gdr. Keld Jensen, Nørrevang, afsiger sålydende


KENDELSE.


Efter besigtigelse af ovennævnte grøfter, der mange steder er i en dårlig forfatning, finder nævnet, at en oprensning og regulering er stærkt påkrævet og bestemmer derfor, at grøfterne i hele deres udstrækning skal oprenses een gang årlig i tiden 15 juli 1. august og at grøfterne skal have en mindste bundbredde på 35 cm, og et passende anlæg, så grøftesiderne kan blive stående.


Sagens omkostninger pålignes lodsejerne i forhold til det tilgrænsende areals størrelse, der er som følger:


Matr. NrByEjerAreal ha

18g, m.fl.NørrevangKorshageselskabet30,4

18adNørrevangRotwis-Smith3,6

8aNørrevangØrnstrup4,8

11cNørrevangKnud Hansen2,6

20aNørrevangKeld Jensen1,6

13yNørrevangAksel Larsen0,8

5aNørrevangPeter Larsen1,5

6aNørrevangHans Petersen7,2

23aNørrevangErik Petersen2,0

19kNørrevangEriksminde1,2

16e, m.fl.NørrevangNørrevang4,6

13øNørrevangBørge Christensen0,2

13adNørrevangSigvald Larsen0,1

13acNørrevangH.B. Skaarup0,8

8an, m.fl.NørrevangEdmun Bentved2,4

8azNørrevangChr. Jensen0,4

 


4


Der oprettes et interessentskab, der vælger sin formand, hvem det påhviler at forholdene ved


udløbet i Isefjorden er i orden, ligesom formanden finansierer og opkræver bidrag - i forhold til ovenstående areal - til dette udløbs vedligeholdelse .


Nørrevang, den 30.6.1956


Daniel Danielsen Sv. Andersen


Nævnsmand Formand


Fremlagt for landvæsensnævnets 11. retskreds de. 16.6.1956.


Udskriftens rigtighed attesteres herved


Sv, Andersen (sign)."


År 1956 d. 15.9. afholdtes møde i landvæsensnævnet for Nykøbing retskreds i Nørrevang, Rørvig.


Som formand fungerede gdr. Sv. Andersen, Stenstrup.


Der foretoges sag nr. 241 angående ændring i kendelsen af 30. juni 1956.


De interesserede lodsejere var indkaldt ved anbefalet brev og var mødt som afkrydset på indvarslingslisten.


Mødet var bragt i stand på grundlag af klage fra "Korshageselskabet" v/sagfører Helge Nielsen, København, der ankede over den i kendelser foretagne partsfordeling over udgifterne vedr. grøftens udløb i Isefjorden.


Efter at sagen var drøftet, blev der opnået følgende forlig, hvorefter partsfordelingen bliver som følger:


Matr. Nr.EjerParter

18arK.V.K. Petersen0,6

18ai, 18apK.M. Kisling0,4

18ba, 18aøS. Ludvigsen0,9

18g, m.fl.Korshageselskabet7,8

18a, 18d, 18zRotwill Smith8,6

8aØrnstrup4,8

19kEriksminde1,2

16e, 21p, 21rNørrevang4,6

11cKnud Hansen2,6

20aKeld Jensen1,6

13yAksel Larsen0,8

13øBørge Christensen0,2

13adSigvald Larsen0,1

13acH.B. Skaarup0,8

23aErik Petersen2,0

5aPeter Larsen1,5

6aHans Petersen7,2

8an, m.fl.Edmund Bentved2,4

8azChr. Jensen0,4

 

5


Andre forhold som bestemt i kendelsen af 30.6.1956. Rigspolitichef K. Begtrup-Hansen var indkaldt til mødet, men sagen er ham uvedkommende.


For Korshageselskabet Hans A. Nielsen.


E. Bentved Chr. Jensen Sigurd. Ludvigsen Erik Petersen


Knud K. Petersen H.M. Kisling Knud Hansen Aksel Larsen


Keld Jensen L. Rotwitt Smith Peter Larsen Hans Petersen


Udskriftens rigtighed attesteres herved.


Sv. Andersen (sign)."


Efter landvæsensnævnets opfattelse er klager over manglende vedligeholdelse såvel af bredejerne som af fællesudløbet berettigede.


Konsulent Kr. Hemmingsen, Hørve forelagde herefter det for dyrlæge Isbrandtsen, Højby fremsendte projekt for kunstig afvanding af matr. nr. 6r og 5cø m.fl.


Arealet der påtænkes udstykket til sommerhusområde ligger relativt lavt i forhold til Isefjorden, således at et krav om afvandingsdybde på l, 3 m. stillet af Rørvig sogneråd som betingelse for godkendelse af udstykningsplan kun kan opfyldes ved kunstig sænkning af grundvandstanden.


Selve projektet er udarbejdet dels efter egne opmålinger og dels efter de foreliggende udstykningsplaner for området.


Nivellementets koteplan er i forbindelse med D.N. 0. :Fixpunkt på Paradisgården nr. 16-09-9035, kote 8.83.


Arealet gennemløbes af eks. grøft, der har sit udspring i det lave areal ved skellet mellem


matr. nr. 5cØ og matr. nr. 1bæ. Herfra løber grøften i nord-østlig retning, indtil den ca. 30 m syd for skellet mellem matr. nr. 5cØ og 6r drejer mod nord løbende over matr. nr. 6r til skellet mellem 6r og 23at hvor den svinger mod øst, løbende i skellet mellem 23at, 6r og 23a ca. 370 m. Her svinger grøften mod sydøst - ca. 60 m før grøften svinger mod syd-øst er der tilløb fri, en grøft, der kommer fra nord- hvorefter den efter ca. 180 m længde løber gennem eks. mose. Fra mosen fortsætter grøften over matr. nr. 8a, 8an, samt i skellet mellem matr. nr. 8an, og 8aZ, indtil den de sidste ca. 20 m inden udløbet i Isefjorden løber over matr. nr. 8i. Det bemærkes, at grøften på en strækning af ca. 45 m over matr. nr. 8i 0g 8az er rørlagt med ø 30 cm. betonrør.


Som det fremgår af oversigtskortet ligger terrænkoterne indenfor området mellem ca. 110 og 150cm over D.N.0 ; bortset fra et område i

sydlige del af matr. nr . 5cø. For at afvande til den af kommunen krævede dybde må etableres pumpestation, og projektet er udarbejdet med dette for øje.

Tætte betonrørsledninger foreslås nedlagt i vejarealerne, forsynet med gennemløbsbrønde, som vist på planen.


I samme dybde som de foreslåede betonrørsledninger nedlægges 3" drænrør, der har afløb til de enkelte brønde. De enkelte lodder indenfor området kan hver for sig afvandes til den krævede dybde, og afløbet føres til de tætte ledninger, eller til de foreslåede brønde. Sænkningen af grundvandstanden på de enkelte lodder omfattes ikke af udgiften til projektet, men regnes udført og betalt af de enkelte lodsejere.


Betonrørsledningernes dimensionering er fastsat udfra følgende forudsætninger:


Sommerhusområde: Max. afstrømning 4 l/sek./ha.


Landbrugsområde: Max. afstrømning ansat til 0,8 l/sek./ha.


Oplandet til førnævnte grøft er ved udløbet ca. 250 ha, heraf ca. 105 ha landbrugsareal og ca. 145 ha sommerhusareal. Af sommerhusarealet er ca. 35 ha belagt med fredningsdeklaration, og er i afstrømningsmæssig henseende at regne som landbrugsareal, idet de pågældende arealer ikke må bebygges. Den samlede vandmængde ved grøftens udløb, kan med ovennævnte afstrømningskoefficienter, angives til følgende


Landbrugsareal ca. 105 ha = 105 x 0,8 ca. 84 l/sek.


Sommerhusområde, fredet ca. 35 ha = 35 x 0,8 28 "


Sommerhusområde, udstykket og tilladt udstykning ca. 10 ha = 110 x 4 440


I alt ca. 552 l/sek.


I forbindelse med projektet foreslås det, at etablere nyt udløb til Isefjorden længere mod nord, dog således, at det nuværende udløb bevares for en del af området. Det pågældende område omfatter ca.31 ha. Sommerhus-område, svarende til ca. 124 l/sek. og er beliggende syd-sydvest for udstykningen på oversigtskort 1. Af den resterende vandmængde - ca. 428 l/sek. - påregnes der pumpning af vandmængden, der hidrører fra det på oversigtskortet viste areal, svarende til ca. 56 l/sek. samt for tilløbet ved brønd A 16 ca. 81 l/sek. (opland ca. 45 ha - heraf landbrugsområde ca. 33 ha og sommerhusområde ca. 12 ha) eller ialt ca. 137 l7sek.


Pumpestationen foreslås indrettet i ø 200 cm pumpebrønd, opbygget af færdigstøbte elementer.


Over pumpebrønden bygges pumpehus. Pumperne foreslås at være "Lykkegård" fabrikat. Pumpestationen forsynes med 2 stk. propelpumper, hver af ca. 70 l/sek. Pumperne forsynes med automatisk start og stop, der indrettes således, at den ene pumpe normalt klarer oppumpningen. Når tilstrømningen overstiger den ene pumpes kapacitet,


starter den anden automatisk. Foran pumpestationen etableres lukket pumpereservoir, udført af ø 125 cm betonrør, ialt ca. 70 m. langt. Afløbet fra pumpestationen til Isefjorden foreslås etableret gennem


ø 80 cm betonrørsledning, der foreslås placeret som vist på oversigtskortet. Til ledningen føres endvidere - uden pumpning - ca. 291 l/sek. hidrørende fra opland udenfor arealet på oversigtskortet. Ved udløbet i Isefjorden etableres udløbsbygværk, der sikrer afløbsledningen mod bølgeslag og isgang.


Udgifterne ved projektets gennemførelse er kalkulatorisk anslået til kr. 272.000- + moms eller ialt kr. 299.200.


Efter projektet foreslås parthaverne ved det gamle udløb pålagt kr. 11.100,- for bortfald af fremtidig vedligeholdelse som så overtages af afvandingsprojektet. Herved bliver parterne for 61 lodder pr. lod 4700 kroner incl. moms. Såfremt der intet bidrag pålægges de gamle lodsejere, bliver partsværdien ca. 4900 kroner pr. lod.


Ledningerne må ikke under nogen form anvendes som afløb for spildevand.


I anledning af den fremsendte klage over vandløbet ovenfor det område, der skal kunstig afvandes, skal bemærkes, at vandstanden på opmålingstidspunktet - foråret 1967 - overalt var for høj, idet denne de fleste steder stod i terrænhøjden. Vandløbet bærer tydeligt præg af at være dårligt vedligeholdt, såvel med oprensning som med slåning. Selve udløbet var også meget dårligt vedligeholdt.


Dyrlæge Isbrandtsen var indstillet på, at overtage de på matr. nr. 5 cø og 6r pålignede vedligeholdelsesparter til udløbet. Direktør Hjerl Hansen var ikke interesseret i vandstandssænkning for så vidt angik arealet langs grøften, da dette ikke ønskedes udstykket.


Konsulent Kr. Hemmingsen oplyste, at man godt kunne bibeholde det gamle udløb - eller rettere forny dette, og undlade at tage direktør Hjerl Hansens område med. Det ville ikke væsentlig ændre prisen for det øvrige areal, fordi man undgik den lange store afløbsledning. Når det var taget med, var det på grund af den betingelse sognerådet har stillet for udstykning,


Entreprenør Henry Jacobsen foreslog pumpning af hele området ved Langesø mose.


Dette blev stærkt imødegået fra flere lodsejeres side.


Efter flere indlæg der blev besvaret af formanden eller konsulent Kr. Hemmingsen, hævedes mødet og sagen optoges til kendelse, der afsiges den 31, august 1967.


Efter at have drøftet sagen og de på mødet fremsendte udtalelser samt ved besigtigelse i marken afsiger landvæsensnævnet for Nykøbing Sj retskreds følgende

 


KENDELSE:


Efter det således foreliggende skønner landvæsensnævnet, at der indbragte projekt bør nyde fremme.


1.Projekt for kunstig afvanding.


A. De tekniske detaljer.


Der nedsættes en pumpestation ved offentlig vej på matr. nr. 6r - Hertil ledes vandet i grøfter på matr. nr. 5ø og 6r gennem rørledninger med rørstørrelse varierende fra 20 cm til 45 cm. Afløbsledningen til Isefjorden nedlægges af 80 cm normrør og føres fra eksisterende vandløb over matr. nr. 6r og 6p, tilhørende direktør Hjerl Hansen med udløb i Isefjorden. Udløbet sikres med udløbsbygværk. Indløb fra åben grøft til rørledning sker over en skrårist for tilbageholdelse af pinde, blade, o.l. urenheder, iøvrigt som beskrevet i indledningen.


B. Arbejdets udførelse.


Arbejdet foranstaltes udført af dyrlæge Isbrandtsen og direktør Hjerl Hansen i forening efter licitation. Tilsynet kan lade foretage mindre væsentlige ændringer i projektet, såfremt dette viser sig hensigtsmæssigt under arbejdets udførelse.


C. Erstatninger.


Der ydes normalt ingen erstatninger, da hele arbejdet kun omfattes af de interesserede ejendomme.


D. Anlægsudgiftens tilvejebringelse og fordeling.


Anlægsudgiften tilvejebringes af dyrlæge Isbrandtsen og direktør Hjerl Hansen i forening, idet dyrlæge Isbrandtsen bidrager med 45 parter svarende til 45 grunde og direktør Hjerl Hansen bidrager med 16 parter svarende til 16 grunde, der kan udstykkes fra området.


Udgifter til sagsomkostninger, der opgøres af rettens formand i henhold til loven § 46 stk. 1-3 afholdes forskudsvis af dyrlæge Isbrandtsen og tillægges anlægsudgiften til fordeling i samme forhold som fordelingen af denne. Beløbet betales inden 15 dage til formanden.


Landvæsensnævnet finder ikke anledning til at pålægge de gamle parthavere andel af etableringsudgifter ved det ændrede udløb i Isefjorden.


E. Den fremtidige vedligeholdelse.

Til at varetage den fremtidige vedligeholdelse af anlægget, skal når udstykning finder sted, overtages af en grundejerforening, der skal fungere som pumpelag for området. Alle udstykninger skal tinglyses med bestemmelse om tvungen medlemskab af en sådan forening.


Selve vedligeholdelsen skal bestå i at anlægget fremover vedligeholdes som ved anlæggets bygning og således at dette altid er intakt. Pumpeanlæg og indløbsriste skal holdes oprensede, ligesom udløbet skal holdes intakt.


Med hensyn til vedligeholdelsen af de yderste 50 m henvises til kendelsens sidste afdeling angående den ovenforliggende grøft.

Vedligeholdelsen pålignes med een part pr. grund efterhånden som disse udstykkes. De resterende parter pålignes stamparcellerne, indtil de samlede grunde ialt 61er solgt. Da det på mødet blev drøftet og ingen havde indvendinger herimod, bestemmer landvæsensnavnet, at lodsejerne umiddelbart syd for dir. Hjerl Hansens areal matr. nr. 8a, 8an, m. fl .såfremt de ønsker det, skal have mulighed for at medbenytte rørledninger og pumpestation forudsat at anlægsudgiften for de oprindelige lodsejere ikke bliver større. Såfremt der opnås en billiggørelse skal dette komme det samlede projekt til gode. De eventuelle nye lodsejere skal iøvrigt indgå på samme forpligtelse som gælder for de oprindelige lodsejere.


Ejerne af de omtalte parceller skal inden den 20. september 1967 meddele landvæsens-nævnets formand om eventuel tilslutning ønskes, hvorefter der skal forelægges et projekt til godkendelse.


F. Arbejdets afslutning, indsendelse af beretning og tinglysning.


Når arbejdet er afsluttet indsendes til landvæsensnævnet beretning om arbejdets udførelse med redegørelse for eventuelle ændringer under arbejdets udførelse.


Kendelsens bestemmelser vedrørende ledningers og bygværkets tilstedeværelse, anlægs-udgifternes tilvejebringelse og fordeling samt fremtidig vedligeholdelse tinglyses som servitutstiftende på matr. nr. 5cø, 6r, 6q og eventuelle parceller udstykket herfra.


G. Klage over vedligeholdelse.


Med hensyn til den fremsendte klage vedrørende vandløbets vedligeholdelse fra Korshage over Langesø, må landvæsensnævnets kendelse desangående og som anført i nærværende afskrift af kendelsen, stadig være at betragte som stående ved magt, det vil sige, at bredejerne har den fulde

 


vedligeholdelse og disse skal sørge for denne, der skal foretages mindst een gang årligt og være afsluttet inden hvert års 1. august. Vandløbet skal dog holdes oprenset så ofte det måtte vise sig at være nødvendigt for at vandløbet kan bortlede vandet tilstrækkeligt hurtigt. Hvor vandløbet passerer gennem skov skal nedfaldne blade, ol. fjernes inden 1. december. Vandløbets bund mindst 35 cm. og normalt anlæg 1:1.


Oprensningen sker til gammel bund.


Der skal være et af trævækster og buske ubevokset område på mindst én meter ved hver grøftebred.


Med hensyn til forpligtigelsen overfor udløb i Isefjorden bibeholdes denne fremover for 50 m. af den nye rørledning og udløb svarende til den gamle forpligtigelse, dog således, at det nye pumpelag overtager forpligtigelsen, der har påhvilet matr. nr. 5a og 6a med de i kendelsen anførte parter.


- 10 -


Da der ikke er foretaget nogen ændring i fordelingen ved udstykninger foretaget siden 1956 er den gamle kendelses bestemmelser som værende gældende


THI BESTEMMES


De foran omhandlede anlæg og arbejder dermed vil være at fremme udføre samt vedligeholde og udgifterne derved at afholde og fordele som foran bestemt og i det hele under adfærd efter loven.


Landvæsensnævnet for Nykøbing Sj. retskreds Nakke, den 31. august 1967.


 


Niels Petersen (sign) Daniel Danielsen (sign).


Nævnsmand og nævnsfmd.


Notat 5 marts 2008:

 

ODSHERRED KOMMUNE

Henry Jacobsen Nørrevangsvej 115

4581 Rørvig


Den 21. februar 2008 Partsdeling ved Skernrenden

Efter vores møde d. 12. februar har jeg, Jette Illemann og Torkil Skov gransket partsdelingen ved Skernrenden.


Der blev d. 30. december 1988 afgivet en kendelse i sag nr. 14/1988 om fordeling af udgifter til vedligeholdelse af Skernrendens udløb i Isefjorden.


Denne kendelse er en ajourføring af tidligere kendelser dvs. nr. 241 fra 1956 og nr. 479 fra 1967, men kun angående udløbet af Skernrenden.


Kommunen har ikke været indblandet i partsdeling på den øvrige del af Skernrenden.


Ifølge kendelse nr. 479 fra 1967 afholdes vedligeholdelsesudgifterne for anlægget af grundejerforeningen, som fungerer som pumpelag. De 70 parter (45+9+16) ligger alle indenfor grundejerforeningen med en part pr. grund.


Det er således grundejerforeningen som skal opkræve alle grundene indenfor pumpelaget med en part pr. grund.


Jeg har vedlagt en kopi af kendelsen fra 1988, som således er den gældende partsdeling omkring de sidste 50 m. af Skernrenden.


Jeg har ligeledes vedlagt kopi af skrivelse fra Odsherred Kommune sendt til grundejerforeningen i 2006.


Du er velkommen til at ringe til mig på tlf. 59 66 60 77, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.


 


Vores ref.: praje Sagsnr.: 3342493 Dok. nr.: 3346592


Natur og Miljø l Teknik og Miljø Forvaltning


Rådhusvej 75 14540 Fårevejle l Telefon: 59 66 60 50 I Direkte: 59 66 60 77 I Fax: 59 66 66 99 www.odsherred.dk l kommune@odsherred.dk l CVR-nr.:29188459

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen

Naturgeograf

graje@odshedder.dk.